Vedtægter

VedtægterVedtægter  For  Kunstnergruppen                 


Navn :      Gedsted Kunstforening - Kunstnergruppen


           1. Forening med underudvalg


    1.1 Kunstnergruppen - nuværende hjemsted er Medborgerhuset i Gedsted


    1.2 Kunstudvalget - arrangerer kunstudstilling


    1.3 Galleri på Plejecenter Søndervang, Gedsted


    1.4 Udstilling i Bog-cafeen, Medborgerhuset, Gedsted


     

2 Formål


2.1Foreningens formål er:


    - at skabe et kreativt samlingssted omkring tegne/male processen i et åbent atelier

    - at medvirke til en bredere kunstformidling,

    - at give udstillingsmulighed fortrinsvis for kunstnergruppen.


2.2Foreningen skal opfylde sit formål ved


    at give et dejligt rum at udøve sine kreative evner i med frihed til at komme og gå i eget tempo til aktive medlemmer i Medborgerhusets åbningstid. Evt. med nøgle. Engangsbetaling for gæster-25kr.

    forestå skiftende arrangementer og udstillinger, der i form og indhold har et kunstnerisk og kulturelt sigte.


Hermed forstås bl.a. kurser, workshops, foredrag, musik, ekskursioner og arbejdende værksteder. Etablering af tegnedage for maleglade børn og derved bevare barnets kreativitet og glæde


    at nedsætte udvalg til at varetage specifikke funktioner, evt. i samarbejde med andre foreninger.

    Fælles Hjemmeside. www.gedstedkunstforening.dk


Medlemskab


3.1 Enhver med interesse for at udøve kunst kan optages som medlem.


    Der er ingen krav om bopæl eller kunstnerisk niveau.

    Der kan tegnes passive støttemedlemmer (ikke valgbare)


Bestyrelse


4.1Foreningens daglige ledelse udgøres af en formand, en næstformand, en kasserer og to menige medlemmer.

Konstituerer sig ved første møde.

Endvidere vælges en revisor samt suppleanter.


4.2 Foreningens bestyrelse vælges forskudt på den årlige generalforsamling for 2 år ( formand og kasserer første gang kun 1 år)


    Kun foreningens aktive medlemmer har stemmeret


5 Bestyrelsens forretningsorden


5.1 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller hvis en af bestyrelsen ønsker det Der føres protokol over trufne beslutninger.


    Bestyrelsen kan invitere gæster med specialviden, men uden stemmeret.

    Bestyrelsen råder over foreningens midler og er ansvarlige for at disse anvendes efter de på generalforsamlingen trufne beslutninger.


5.2 Tegningsberettiget er kun formanden og kasserer .


5.3 Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet afsluttes af kassereren og afleveres til revisoren.


5.4 Ingen gøres ansvarlig for evt. gæld.


6 Kontingent


6.1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 

  - indbetal til Sparekassen Danmark

     9070  -   1640566643

      navn og kontingent år opgives


6.2 Medlemmer og støttemedlemmer pr. år, betales forud.


    Aktive medlemmer …….....300 Kr.                                  - ændret fra 200kr 2020

    Unge   fra 14 til 18   ..........150kr     ( ikke valgbar)         - tilføjelse:  generalforsamling 2018

    Børn ifølge med voksen ....100 kr.   ( ikke valgbar)          -tilføjelse:  generalforsamling 2012

    Støtte medlemmer, fra…... 50 kr.                                     - ændret fra passiv        2020

    Støttemedl. husstand ........80 kr.                                     -  "            "     "                 "


     Medlemskab af kunstforeningen oprettes til halv pris efter 1. juli, 15okr
       - da det kun omhandler et halvt års varighed.(tilføjelse generalforsamling 2023)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ved en flertalsbeslutning hæves kontingentet fremover (2025) til 500kr årligt
Støttemedlemmer 100kr
Støttemedlemmer Husstand 150kr
Medlemskab halv pris efter 1 juli 250kr

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   


7 Udvalg.


7.1 Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg med en bestemt opgave.


    Bestyrelsen kan være repræsenteret , og der kan inddrages personer udefra.

    Planer og budget skal godkendes af bestyrelsen.


8 Generalforsamling


8.1 Generalforsamlingen afholdes hvert forår og indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet skal fremsendes til bestyrelsen (formanden) senest 2 uger før.


8.2 Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:


    Valg af dirigent og referent.

    Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

    Regnskab.

    Indkomne forslag.

    Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

    Valg af bestyrelse.

    Eventuelt


9 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed


    På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, træffes beslutninger ved simpelt flertal


10 Opløsning


10.1Opløsning af foreningen kan kun ske når dette fremgår af den udsendte dagsorden


    og kun, såfremt beslutningen tages med mindst 2/3 af de givne stemmer.

    Blanke stemmer regnes ikke for afgivne stemmer.

    Beslutningen, skal for at være gyldig, bekræftes på en ny generalforsamling, der afholdes senest en måned efter den første


10.2 Den afsluttende generalforsamling tager stilling til, hvor foreningens midler skal anbringes i overensstemmelse med foreningens formål.