Bestyrelsesmøder 2006 - 2023

Bestyrelsmøder

ReferaterReferat  Bestyrelsesmøde d.  21/11 -2023


Tilstede: Jane, Mona,  Lene og supl Kirsten
Fraværende: Poul og Cüneyt


DAGSORDEN1.Dirigent Lene

2.Referent Jane


3.Der var god tilslutning til vores medlemsfest. Maden fra drivhuset var rigtig god og det var hyggeligt at holde den i vores atelier.

-Der var kun 4 tilmeldte til vores efterårsudflugt ”galleri og mad”, så den blev aflyst.


-Skaberglæde blev aflyst pga lokaleproblemer på kulturfabrikken.

-Kunstudstillingen blev flyttet op i medborgerhuset af samme grund. Vi har stadig samarbejde med Vesthimmerlands kunstforening. Det er dog lidt småt at være sammen i det meget mindre udstillingslokale.


Vi bør måske aftale et dialogmøde for bestyrelserne i de to foreninger og snakke muligheder i et fortsat samarbejde igennem, både for at dele visioner og for at få det formaliseret hvis vi fortsat skal holde sommerudstilling i fællesskab.


-Vi tager emnet ”kurser” med på generalforsamlingen.


4.Vi havde en dialog om hvordan foreningens midler havde været forvaltet.


5.Vedtægter

I punkt 1.2 i vedtægterne står at vi arrangerer kunstudstilling til Gedeskægsfesten, men Gedeskægsfesten og vores deltagelse i den er ændret, så vi skal have ændret ordlyden til blot at nævne kunstudstillingen.


Punkt 1.3 Vi skal høre på generalforsamlingen om nogen har lyst til at overtage ansvaret for udstillingen på plejehjemmet, eller om dette også skal udgå.


Punkt 1.5 og 1.6 : Udstillingen i Føtex i Skive og Gedsted Hallen har vi ikke længere adgang til eller ansvar for at udstille i

Disse ovennævnte punkter tager vi med og drøfter på generalforsamlingen


6. Generalforsamlingen holder vi i marts og endelig beslutning om datoen bestemmes på vort bestyrelsesmøde i Januar.


Referat bestyrelsesmøde d. 12.4.2023

Tilstede:  Jane, Poul, Lene, Cüneyt, Mona, Kirsten


DAGSORDEN


1.valg af dirigent og referent

2.Godkendelse af referat

3.Konstituering efter valg

4.aktiviteter for året

5.økonomisk støtte til udstillere uge 25 , udstilling, kørsel

6.støttemedlemmer.

7.eventuelt.


Ad1.Valg af dirigent og referent

•Dirigent:Cüneyt

•Referent: Lene


Ad 2. Referatet blev godkendt


Ad 3. Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:


•Formand: Mona Dam

•Næstformand: Jane Bonnerup

•Kasser: Lene Björk

•Menige medlemmer: Poul Spanggaard og CüneytPala

•Suppleanter er Kirsten Michelsen og Margit Horn

•Ekstern revisor er Margit Horn


Ad 4. Aktiviteter for året.


Aktiviteter blev drøftetog besluttetpå generalforsamlingen.

•Næste aktivitet er d. 9. maj, hvor der er arrangeret en tur til Art de Vinci, der er beliggende ved Kølsen.


•Det er en god ide at bruge FB til at dele budskabet, så der kan komme så mange med som muligt.


Andre forslag:


Inspirationsaften, filmaften, debataften


Ad 5.Økonomisk støtte til udstillere uge 25 , udstilling, kørsel


Der blev besluttet, at der ydes 100 kr. i støtte pr. medlem der ønsker at udstille på sommerudstillingen.

Gedsted Kunstforening modtager betalingen fra de medlemmer der ønsker at udstille, og betaler efterfølgende deltagergebyret til Vesthimmerlands Kunstforening.


Vedr. kørsel til arrangementer, så deles deltagerne om kørselsudgiften. Gedsted Kunstforening er ikke indblandet i det.


Ad. 6 Støttemedlemmer

Der er ingen særlige fordele for støttemedlemmer.


Ad 7. Evt.

Der var ingen punkter under evt.
Bestyrelsesmøde januar 2023


Bestyrelsesmøde d. 17.1.2023

 

Sted: Ateliet på Torvet

Til sted: Mona, Jane og Lene

 

 

 DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Åben debat om året 2022
 5. Aktiviteter for 2023 som
  – udstillinger (Vesthimmerland kunstforening) (skaberglæde) evt. udflugter osv.
 6. Planlægning af Generalforsamling, bespisning, regnskab, hvem er på valg, udsendelse, dato osv.
 7. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde.
 8. Eventuelt

 

 

Ad 1. Valg af dirigent:

Jane blev valgt

 

Ad 2. Valg af referent.

Lene blev valgt

 

Ad 3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

 

 

Ad 4. Åben debat om året 2022

Kunstforeningen deltog i forskellige arrangementer i 2022.

 • Der var sommerudstilling i Kulturfabrikken i samarbejde med Vesthimmerlands Kunstforening.
 • Skaberglæde i Kulturfabrikken for børn.
 • Var med til at skabe by-malerier til Kulturfabrikken. Det skete i forbindelse med Kulturnatten.

Aktivitetsniveauet har været på højde med 2021.

 

Ad 5: Aktiviteter for 2023 som
– udstillinger (Vesthimmerlands kunstforening) (skaberglæde) evt. udflugter osv.

Sommerudstilling:

 

 • Gedsted Kunstforening vil gerne være med i samarbejde med Vesthimmerlands Kunstforening omkring sommerudstilling. Gedsted Kunstforening vil dog indstille, at arbejdsgruppe og arbejdsopgaver organiseres med større deltagelse fra begge foreninger.
 • Mona kontakter Peter Stenild omkring denne snak.
 • Der er forslag om, at udstillingen løber af stablen i uge 25.
 • Udflugter til diverse udstillinger, arrangeres som Pop Up, efterhånden som nogle medlemmer har interesse i at arrangere en tur.

 

 

Skaberglæde:

 

Gedsted Kunstforening har en forventning om, at Skaberglæde løber af stablen igen i september 2023.

 

 

Generalforsamling:

 

 • Generalforsamlingen planlægges til 14. marts 2023 kl. 19.00.
 • Vi starter kl. 18.00 for dem der ønsker at spise.
 • Poul Spanggaard står for madlavningen.

 

På valg er:

 • Mona Dam
 • Lene Björk
 • Poul Spanggaard
 • Vi skal finde en afløser for afdøde Torben Leth Nissen.

 

 • Revisor er på valg.
 • Suppleanter er på valg

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring: ½ pris for kontingent, hvis der betales efter 1. august.

 

Kontingentsatser: Bestyrelsen foreslår at vi beholder taksterne fra 2022.

 

 

Ad 7. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde:

 

Datoen besluttes efter generalforsamlingen.

 

 

Ad 8. Eventuelt

 

Der var ikke noget til referat.

Referat af Bestyrelsesmøde 03/10 - 22

Til stede Lene og Torben og Poul og Jane og Mona


1. valg af dirigent og referent
Referent Mona og dirigent.


2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Er godkendt


3.Evaluering af udstillingerne
Kunstudstillingen, skaberglæde ,
opbevaring af materialer i Kulturfabrikken fra skaberglæde.Skaberglæde var godt besøgt og de midler der var søgt ind dækkede det hele.

Kunstudstillingen havde også godt besøg, her var det heller ingen udgifter men et overskud som blev delt mellem Vesthimmerland og Gedsted kunstforening.


4.Brug af foreningens midler til aktiviteter
Kulturfabrikken har spurt os om vi vil hjælpe med at stå for fællesmaleri til Kulturnatten som Kulturfabrikken arrangerer.

Det er den 14/10 kl 1500-2200.

Fællesmaleri fra 1900

Kulturfabrikken har søgt midler så det bliver ingen udgift til foreningen.

Det har vi sagt ja til at hjælpe med

5.hjemmesiden

Fint med et link til Kulturfabrikken

Kulturfabrikken har nu en egen hjemmeside og Facebook


Mona giver Sonja besked om dette.


6.internet
Mona har snakket med Hessellund for at finde ud hvad som skal til for at vi også kan få internet forbindelse fra datastuen
nedenunder os.

Hesselund har ikke henvendt sig endnu.

Torben kommer med en forstærker som vil tage imod signal og prøve om det kan hjælpe på det.


7.næste bestyrelsesmøde
Tirsdag 17/01kl 1930hvor vi vil forberede Generalforsamlingen.


8.evnt.


Til orientering:

Sonja Feldt har snakket med Jonna som gør rent og Sonja som er formand for medborgerhuset, at medlemer fra kunstnergruppen som ikke har nøgle kan få koden til nøgleboksen mod at de så kviteret for dette hos Sonja Feldt , som er ansvarlig for udlevering af koden.


Ang varmen i huset har Mona snakket med Formanden for medborgerhuset Sonja og hun regner med at varmen nok bliver sat ned til 19 grader i husetReferat fra bestyrelsesmøde i Gedsted kunstforening 27/4 2022

 

Til stede Poul ,Torben, Mona og Jane

 

1)

Dirigent Mona

Referent Jane

 

2)

Router leveres med abonnement, så det er sandsynligvis en WiFiforstærker vi har brug for i stedet.

Torben prøver at tage en med hjemmefra så vi kan se om det er nok.

 

3)

Gedeskægskomiteen

Vi er enige om at koncentrere os om udstillingen og ikke være aktive i byfesten derudover. Vi har meldt os ud af de samvirkende foreninger (Foreningen der står for at arrangere Gedeskægsfesten)

 

4)

Kunstudstilling og Kulturarv i Kulturfabrikken  (uge 25)

Kulturfabrikken har bestemt at vi skal betale 150 kr pr udstiller for at bruge huset. Derudover skal vi betale for mad, drikke, materialer og annonsering.

Mona informerede om udstillingsudvalgets arbejde.

 

5)

Kurser

LOF kan lave hold hvis vi selvkan skaffe 8-9 personer.

Underviser får 295 kr.t. + feriepenge.

Det bliver dyrere for os selv at stå for dette kursus og det har vi ikke lyst til.

 

6)Åbne atelierdøre

Idé: Vi kan kontakte de lokale kunstnere og lave en lokal åbne atelierdøre i Vesthimmerland

Det ville være en god måde at promovere Kulturfabrikken på, hvis vi fører samme taktik som ”Åbne Atelierdøre” plejer, med fælles udstilling med værker fra alle deltagere

 

Vi skal først undersøge om der er interesse i projektet blandt kunstnergrupper gallerier og kunstnere.

 

Poul spørger dem han kender og vi hører Sonja og Peter om de vil spørge dem de kender – og disse kan igen spørge dem de kender.

 

Hvis der er interesser, skal der nedsættes et udvalg mellem de interesserede til at stå for den videre planlægning

 

Vi forestiller os at arrangementet skal foregå over en weekend.

 

Vi samler hver især respons og sender informationerne tilbage til resten af bestyrelsen om hvem, hvor og hvor mange. Hvis arrangementet skal foregå i år skal vi gerne have afklaring på antal interesserede inden slutningen af maj.

Derefter melder vi tilbage til de interesserede og hører hvem der vil være med i koordineringsudvalget.

 

Vi er for lille en forening til at bære ansvaret alene, men vil deltage som en af de ”åbne døre”.

 

Som udgangspunkt tænker vi september måned. Hvis det er for kort varsel til et arrangement af denne størrelse, er planen at arbejde på projektet et år frem i tiden.

 

7) Evt.

Ikke noget at bemærke


Konstituerende bestyrelsesmøde Gedsted kunstforening 8/3 2022

Tilstede

Mona Dam, Lene Flarup, Poul Spanggaard, Torben Leth Nissen og Jane Bonderup

Ordstyrer

Lene Flarup

Referent

Jane Bonderup

Konstituering

Formand: Mona Dam

Næstformand: Jane Bonderup

Kasserer: Lene Flarup Kristoffersen

Menigt medlem: Poul Spanggaard

Menigt medlem: Torben Leth Nissen

Suppleant: Kirsten Michaelsen

Suppleant: Margit Horn Nielsen

Revisor: Margit Horn Nielsen


Gedsted d. 8/3 2022


Bestyrelsesmøde
Kunstforeningen 18 01 2022

Til stede: Mona, Margit, Sonja, Jane og Lene

1) Ordstyrer Lene
2) Referent Jane


3) Generalforsamlingen sættes til 8. marts
Spisning kl 18 er kun for betalende medlemmer


Selve mødet kl 19 er for alle interesserede, men kun betalende medlemmer har stemmeret.
Frist for tilmelding 4. marts
Mail med indkaldelse og dagsorden sendes ud til medlemmer.


Et opslag vedrørende generalforsamling laves i kunstnergruppen og foreningens offentlige facebookgruppe og ligeledes på beboerforeningens facebookgruppe og hjemmeside.


Vi hører Poul om han har lyst til igen at lave mad til arrangementet og hvis ikke spørger vi hos Den Gamle Foderstof om de vil levere mad.
Vi sender et nyhedsbrev med indkaldelse, ønske om godt nytår og indbydelse til igen at tage del i foreningens aktiviteter til gamle/ forhenværende medlemmer.


4) På valg til bestyrelsen:
Sonja, Jane og suppleanterne Kirsten og Margit
Forslag til ny revisor er Elisabeth Flarup


5) Kontingentet er i år 300kr.
På generalforsamlingen kan vi tage snakken om kontingent beløbet fortsat skal være 300 kr.


6) Vi foreslår at nedlægge hjemmesiden og bruge energien på at være aktiv på facebook i stedet. Det betyder at referater skal sendes på mail til medlemmerne i stedet. Kopier skal herefter printes ud og gemmes i vores mappe i atelieét.
Lene vil opdatere gruppereglerne for vores offentlige facebook.


Når vi lægger billeder op skal vi være opmærksomme på GDPR reglerne. Billeder taget i det offentlige rum ved vore udstillinger m.m. er OK, men især når det handler om børnene er det vigtigt enten at få forældres tilladelse når børnebilleder lægges ud eller fotografere anonymt. Dvs. billeder af hænder og aktiviteter og med ryggen til.


7) Aktivitet 2022
- Foreslag om tur til udstillingen på Randers Kunstmuseum med Harald Giersing.
- Forslag om udflugt til Galleri Åbne Døre i Viborg
- Forslag om udflugt til Fernisering 12. marts kl 13.00 ved Fjends Kunstforening i Stoholm.
- Når der er 2-3 personer der har et forslag laves opslag på facebook med dato og indhold.


8) Evt
Mona sørger for at de sidste underskrifter og papirer afleveres til banken, så den nødvendige dokumentation, for at vi kan have vores foreningskonto er på plads.2021


Bestyrelsesmøde     


Medborgerhuset d. 16-november kl. 19.00         AFLYST


Dagsorden:


1. Valg af referent og dirigent

2.Sommerudstillingen og skaberglæde opsumering.
3.Udflugter, aktiviteter.
4.evnt.
Tid: onsdag 10/03  kl 1900 Sted: atlieet.

UDSAT pgr. CORONA


NY DATO


Tid:  07/06 kl 1900 Sted: atlieet.


Fremmødte: 

Jane Bonnerup. Margit Horn Nielsen, Poul Spanggaard, Lene Flarup, Mona Damm.Sonja Feldt.

Dagsorden:


1.Valg af referent:

Jane Bonnerup


2.Valg af Dirigent

Lene Flarup Kristoffersen


3.Godkendelse af dagsorden:

- godkendt


4 .året 2020:

- Der er jo ikke sket det store

Gedsted og Vesthimmerlands kunstforening stod for børnearrangementet Skaberglæde. Foreningen fik tilskud af Corronaaktivitetspuljen fra staten, så der var ikke udgifter ifht arrangementet. 

Der har været 17 medlemmer sidste år.


5.Aflyser vi Generalforsamlingen:

- Ifølge vedtægterne skal vi jo afholde generalforsamling, men vi får nok problemer med at samle folk her op til sommerferien. Tidligst Juli da det skal varsles en måned før. Vi udsætter det til næste år, da der ikke er sket meget og fremtiden er for usikker til planlægning. og det besluttes at sende mail ud til alle medlemmer, så alle er orienteret


6. Regnskab 2020 ved Margit:

regnskabet er set og godkendt af revisor

og hermed godkendt af bestyrelsen


    2021 ved Mona

Vi forventer at budgettet ballangerer fint nu i forhold til at vi samtidigt med de stigende udgifter har hævet kontingentet.


7.kontigent 2021/2022:

Vi sætter ikke kontingentet i stå i år. Vi forventer at der vil være åbent nu, så folk igen kan komme op og bruge værkstedet. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte kontingent til 150 kr for resten af 2021, hvilket bliver skrevet ud på mail.


8.På valg 2021

Sonja Feldt Pedersen / bestyrelsesmedlem 

Jane Bonderup / Næstformand 

Margit Horn / kassere og suppleant 

Kirsten Michaelsen / suppleant

Revisor Niels Heebøl


- Valg vedrørende bestyrelsen udsætter vi til næste års generalforsamling.


9. Hvad gør vi resten af året 2021:

se Peder Stenilds mail nedenunder :   Hvem er intresert i at være med i arbejdsgruppen, aktiviteter.

Vil vi i kunstforening gi økonomisk  støtte til prodjektene, og hvor meget.


Vi regner med at skaberglæde for børn bliver til noget sidst i skoleferien, hvis vi får grønt lys fra kommunen.

Vi tænker også at byde ind med aktiviteter eller udstilling i Getamabygningen under kulturugen.

Bestyrelsen afventer at tage stilling til økonomiske beslutninger til vi kender de praktiske forhold


10. Sonja orienterer om hjemmeside.

Det vil være godt at have i mente at Sonja får en medhjælper til hjemmesidearbejdet og dermed sikre at der er en der kan tage over hvis det bliver for meget for hende på et tidspunkt.


11. Hvordan får vi flere op til at male.

Se Sonjas forslag nedunder  , hvad blev udfaldet af dette?


Vi starter lige så stille op med at male og så ser vi hvad vi finder på.


12.eventuelt.


Sonja havde et par ideer til udflugter. Thrane Galleri i Næsby, Galleri Himmerland i Galten eller Galleri Tronsmark i Bindslev. Hun undersøger åbningstider m.m så vi kan planlægge tidspunkt. m.m.


Dette referat godkendt dags dato 7.6. 2021
2020


Bestyrelsesmøde 15 -09 – 2020

DAGSORDEN

1  a)valg af dirigent og referent
   b)godkendelse af referat fra sidste møde
2 evaluering af udstilling 2020  som ikke blev noget af og som blev noget af (Sonja orienterer fra Getama)
3 julemarked i Medborgerhuset 2020 skal vi ha det i år igen?
4 udstilling til næsteår 2021
5 udflugt (Sonja har forslag)
6 Kontingent
7 bankgebyr
8 næste møde Generalforsamling.
9 Jane og Sonja fortæller fra sommermøde om den nye kulturpolitik fra Stenaldercenteret i Ertebølle.
10 Næste bestyrelsesmøde
11 eventuelt


REFERAT
– godkendt af fremmødte efter renskrivning
FREMMØDTE
Lene, Jane, Margit Kirsten, Mona, Poul og Sonja
1 a) valg af dirigent og referent
Dir.  Lene og  ref. Sonja
   b) godkendelse af referat fra sidste møde
referat blev godkendt ved slutningen af sidste møde

2 evaluering af udstilling 2020  som ikke blev noget af og som blev noget af (Sonja orienterer fra Getama)
Det var en frustrerende oplevelse at planlægge og påbegynde kontakterne til eventuelle udstillere i Kulturarvsmåneden på grund af corona og begrænsninger i muligheder for at forsamles i kommunens bygninger for andre end primærbrugere. Det endte med at være for sent og umuligt at få udvalgte kunstnere
Sommerudstillingen blev aflyst.
Men lysten til aktivitet forsvandt ikke og vi blev opmærksomme på at et tilskud kunne søges til aktiviteter for børn. På den måde kom workshoppen Skaberglæde i orden og blev afviklet i uge 33. Samtidig var der udstilling og arbejdende stande af Gedsted Kunstforenings medlemmer.

3 julemarked i Medborgerhuset 2020 skal vi ha det i år igen?
1. søndag i advent:  Udstilling og arbejdende værksted.

4 udstilling til næste år 2021
Der planlægges udstilling i Getama
sammen med Vesthimmerlands Kunstforening, hvis muligheden er der .

5 udflugt (Sonja har forslag)
Udflugt til SMK THY til udstillingen med
Anna Ancher  (4 november – 31 januar)
Beslutter senere / opslag på Kunstforeningens Facebook.  
 Andre forslag modtages.

6 Kontingent – ikke forslag til ændringer

7 bankgebyr
Vi skal ikke betale gebyr efter aftale med banken

8 Næste Generalforsamling.
afholdes til februar eller marts

9 Jane og Sonja fortæller fra sommermøde om den nye kulturpolitik fra Stenaldercenteret i Ertebølle.

10 Næste bestyrelsesmøde januar d. 19 kl. 19.00

11 eventuelt
evt. info aften for nye interesserede planlæggesBestyrelsesmøde 25-6-2020

Dagsorden
fremmødte: Mona Damm, Jane Bonnerup, Poul Spanggaard, Lene Flarup Kristoffersen, Sonja Feldt Pedersen

1 . valg af dirigent og referent
Dirigent: Lene
REf.: Sonja

2. Godkendelse af sidste bestyrelsesmøde
Godkendt ved sidste møde.

3. Konstituering efter valg

Ny Bestyrelse

Mona Damm                               Formand

Poul Spanggård

Lene Flarup Kristoffersen

Sonja Feldt Pedersen                 webmaster

Jane Bonderup                           Næstformand

Suppleanter
Margit Horn
Kirsten Michaelsen

Kasserer
Margit Horn

Revisor
Niels Heebøll

4. udflugter forslag
Hver især melder ud med gode ideer til galleribesøg og udflugter
– så prøver vi at samle en flok.

5. Fastsættelse af dato til næste bestyrelsesmøde
torsdag d. 27 august 19.00

6. Evnt.
Arbejdsdag på området omkring Det gamle Getama så det holdes fint til evt, udstillinger.  tirsdag d. 30 juni kl 19.00

Vi beholder linket på hj-siden til Referater og Information
Bestyrelsesmøde
Tid: onsdag d. 29/01-2020 kl 1900 Sted: TORVET 
Fremmødte: Poul, Lene, Margit, Mona, Sonja

 1. Dagsorden
  1. Valg af dirigent Lene
  2. Valg af referent Sonja
  3. Godkendelse af dagsorden ok
  4. Godkendelse  til referat af 22- 08 – 2019 referat godkendt
  5. Siden sidst v. Mona 
   Det går godt okonomien er god.
   Sommerudstillingen gik godt. Vi har fået nye medlemmer.
   Lene, Jane og Sonja repræsenteredede foreningen ved kulturkonferencen i Aars.
   Julemarked i år også og det var hyggeligt.

             

 6  Hvad var godt og dårlig i 2019 
– atelieret går fint vi kan sagtens være her…               
 Åben debat om planlægning af årets 2020   – udstillinger  udflugter osv    
Sommerudstillingen holdes i Getama. Mona spørger  Doris Lauritsen om vi må låne bygningen, det er nemt da stande er der.
Samtidig spørger hun om routeren til nettet. Men først undersøges prisen hos Hessellund (Sonja)

Udflugter: hvis nogle får en ide kan man spontant kontakte de andre medlemmer og tage afsted i flok.        

 7. Planlægning af Generalforsamling, dato, bespisning, hvor skal det holdes osv.              
Generalforsamling afholdes d. 10-03-2020 kl.: 18 til spisning Poul laver mad
derefter generalforsamling
– det afholdes i atelieret
I Indkaldelse skrives konto nr og reminder om at der skrives navn i meddelelsesfeltet.

8.  Tid og sted for næste bestyrelsesmøde    
Besluttes på generalforsamlingen af den nye bestyrelse.          

 9. Er vedtægterne i overenstemmelse
    Ændringsforslag til vedtægter: Passiv ændres evt. til støttemedlemmer
Og om indbetalingen skal være fast eller frivillig.        

 10.  På valg 2020 er
    Bestyrelsesmedlem: Mona, Angelina, Poul
Suppleant: Margit, Lene
Revisor: Heebøll              

11 .  Mona og Sonja orienterer om  Peder Stenilds arbejde med Getama            Kulturfabrikken.
Orienteret og diskuteret.
             

12. Event.
– drejebænken blev diskuteret og blev godkendt til brug.


Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset

torsdag d. 22-08 – 2019

kl. 19.00

Indkaldelse til
bestyrelsesmøde torsdag d. 22.08 2019 Kl 1900

i Medborgerhuset


1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af :

Sommerudstillingen i Getama 2019 sammen med Vesthimmerland
Kunstforening.

– udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før
udstillingen var den god nok.

– byfesten hvor meget skal vi være med i af opgaver.

– referat fra byfesten fordelingsnøgle, opgaver, bestyrelse

Hvad med overskud/tab

– Hvor skal vi holde sommerudstilling i 2020.

-Julearrangementet 2019

skal vi ha julemarked i 2020 ,skal det laves anderledes,
være et andet sted.

4. Fungerer Facebook og vår hjemmeside.

5. Udstillinger på Gedsted plejehjem, Føtex, Medborgerhusets
bogkaffe ,

Hvem stiller ud hvor og skal det rokeres?

6. Mangler vi noget som skal indkøbes.

7. Udflugter , kurser, osv.

8. Hvor meget skal vi være med i prosjekt Getama bygningen
hvis det bliver et

Prosjekt.

– hvem kunne tænke sig at være med/hjælpe

-hvilke tanker har vi om brug af bygningen

-hvilke tanker gør vi ang. økonomisk.

– vil vi fortsat være der vi er i medborgerhuset.

9. Fungere vårt Atelie godt nok.

10. Skal referatet kodkendæs før den kommer på hjemmesiden.

FORSLAG:

Jonna betale en sum hver gang man kommer for dem som ikke kan komme fast, istedet for Kontigent.

Sonja har kommet med et forslag om at vi som har lagringsplads af
bilder betaler lidt mere i kontigent en de som ikke har. Sonja orientere
om dette.

Dette skal vi ta stilling til.

11. Eventuelt.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.08.19.

Fremmødt: Mona,Sonja, Angelina, Poul

1. Mona dirigent, Angelina referent

2. Referat fra sidste møde blev godkendt.

3. Sommerudstilling i Getama.
Der
er udtrykt tilfredshed med udstillingen. Der var mange besøgende.
Indtægter og udgifter gik op. Der var flere udgifter forbundet med
udstillingen and vi plejer at have.
Vi vil gerne udstille der igen.

Byfesten Gedeskæg
Byfestens
komite er blevet til en forening. Mona og Sonja har overværet deres
generalforsamling. Komiteen kom med en forslag om at alle foreninger
skal i fremtiden bidrage men noget arbejde i forbindelse med Gedeskæg
festen. Vi kan blive bedt om at organisere fastelavn, Skt.Hans og andet.
Vi får mindre af overskuddet og flere opgaver. Vores arbejde i
forbindelse af udstillingen bliver ikke betragtet som bidrag til
forenings arbejde.
Vi blev enige om at træde ud af byfestkomiteen.

Julemarked
Det bliver som det plejer, første søndag i advent.

4.Der er ikke så mange der benytter Facebook.
Der var ingen forslag om at ændre noget.

5. Poul udstiller i Føtex og det fortsætter han med. Der var ingen andre interesserede.

6. Farver indkøbes løbende.

7. Udflugter og kurser
Der var ikke noget på programmet.

8.
Der blev diskuteret om hvor meget vil vi involvere os hvis projekt ”
Getama” bliver til noget. Der kom forslag fra Vesthimmerlands
kunstforening om at samarbejde omkring udstillinger. Det vi kræve meget
arbejde fra vores side og vi skal være med til at dække underskud hvis
det opstå.
Vi blev enige om at vi har ikke kapacitet til at involvere os i større projekter.
Vi vil stadivæk samarbejde med Vesthimmerlands kunstforening.

9. Atelier fungerer fint.

10. Bestyrelsen har bestemt at referatet skal godkendes inden det sendes videre til andre medlemmer.

11. Vi har ikke accepteret Jonnas forslag. Man skal være medlem af kunstforeningen og betale kontingent.
Sonja
foreslår at dem som har lagringsplads af billeder skal betale højere
kontingent. Vi blev enige om at indtil videre forbliver det som det er.Konstituerende Bestyrekssesmøde

Dagsorden
1 . valg af dirigent og referent Sonja

2 . godkendelse af referat fra sidst møde
Godkendt

3. Konstituering efter valg
Formand – Mona
Næstformand – Jane
menig Poul
Menig Angelina
menig Sonja

suppl Margit
suppl Lene

4. udflukter forslag

Åbne atlidører x Juni

Solo: Rita Kern-Larsen

Galleri Himmerland Gatten x august

Galleri NB, Viborg x vilkårlig en onsdag

næring efter tæring mht til kørsel

5. Eventuelt

Gedeskægskomite møde d. 3/4 19 kl 19.00

Budsjet over hvad foreningen skal betale af udflugter og udstilling til medlemmer.

Udstilling i Getamabygget
Vesthimmerlands Kunstforening udstilling
Sonja aftaler med Peter Stenild om samarbejdet , tidsrum, kl., fællesannoncering med gedeskægskomiteen
Mona udsender information til medl

Flagning:
Mona skriver til DorisBestyrelsesmøde

Tid: onsdag d. 30-01-2019

Sted: TORVET

Dagsorden

Valg af
dirigent

Valg af
referent

Godkendelse af
dagsorden

Godkendelse af
referat af 29-08-2018

Åben debat om
året 2018

planlægning af
2019 som

– udstillinger
( Vesthimmerland kunstforening)- udflugter osv.

Planlægning af
Generalforsamling, bespisning, regnskab osv.

Tid og sted
for næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Bestyrelsesmøde 30. Januar 2019

Fremmødt Mona, Angelina, Jane, Poul

1.

Referent Jane

Dirigent Angelina

3

Dagsordenen er godkendt

4.

Referatet er godkendt

5.

Året 2018

God sommerudstilling og hyggeligt julearangement. Der var
ingen udflugter i år.

6.

Mona vil gerne forberede udflugt til Viborgs Åbne
Atelierdøre i juni.

Vesthimmerlands kunstforening planlægger en kunstudstilling
i perioden 15. Til 23 juni på Getamas gamle tangfabrik” som de skriver. De
skriver til deres tidligere udstillere at Gedsted Kunstforening måske bliver
inviteret, men vi har endnu intet hørt.

Vi er her på mødet dog blevet enige om ikke at holde
udstilling samtidig uanset om vi er inviteret eller ej.

Det er også spændende om der bliver byfest. Torvedagen
bliver nok ikke længere til noget.

7.

Planlægning af generalforsamling

Onsdag den 13. Marts

Poul vil arrangere mad til os. Der kommer nok ca 10- 12
personer.

8.

Konstituerende bestyrelsesmøde holdes i forlængelse af
generalforsamling.

Det næste bestyrelsesmøde afholdes i august.

9. Evt

Angelina indkøber maling
ændret dato 29-08-2018


Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag d. 22.08 2018

Kl 1900 i medborgerhuset

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af div. aktiviteter:

I. Sommerudstilling 2018
– udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før udstillingen var den god nok.

-Julearrangementet 2017

skal vi ha julemarked i 2018 ,skal det laves anderledes.?

4. Fungerer Facebook
og vår hjemmeside.

5. Udstillinger på Gedsted plejehjem, Føtex, Medborgerhusets bogkaffe ,osv hvordan
administreres det.

6. Mangler
vi noget som skal indkøbes.

7. Udflugter
, kurser, osv. Skal vi ha en tauholder

8. Evtuelt.


Referat kunstforeningen 29.8.2018

Fremmødt: Poul, Lene, Margit, Sonja, Mona, Jane.

1. Dirigent Lene Flarup Kristoffersen

Referent Jane Bonnerup

2. Godkendt

3. Udstillere og bestyrelse var meget tilfredse til udstilling

Det har vist sig at udstillere med træ og sten trækker de mandlige publikummer op af trappen.

Der blev solgt for 3000kr

Sonja
vil høre Asger om han stadig har teksten til han tale til
ferniseringen, den ville være god at lægge på hjemmesiden. Det var en
god tale.

Der er enighed om at udstillingen skal bevare et vist niveau.

Vi vil holde øje med byfestens øvrige program og passer ind så der f.eks ikke er åbent under optog.

Julearrangementet 2017. Det var en hyggelig dag.

Vi gør det igen i 2018. Mona finder ud af hvad dato husmoderforeningen holder det.

4. Hjemmesiden fungerer fint.

Vi beholder kontaktoplysninger på vore medlemmer på hjemmesiden med mindre medlemmer selv ønsker det slettet.

Vi bruger facebook efter bedste evne. Er ikke vildt aktive, men aktive nok.

5.
Udstillingen på Gedsted plejehjem er fremover med Kunstforeningens egne medlemmer.
Der blev hængt op midt i juli og skal
hænge i to tre måneder, så skal man selv skifte billederne ud eller
finde en anden udstiller fra foreningen.

Monas billeder hænger i Føtex og hvis andre vil udstille i stedet siger de bare til. Poul overtager.

Janes billeder hænger i Gedsted hallens cafeteria

Lene Flarup Kristoffersens billeder hænger i bogcafeen

6.indkøb:

Det kunne måske være en ide at købe en projekter til at koble til computer eller Ipad.

Lene købte en for et par år siden og vil gerne undersøge hvad sådan en koster.

Det kunne også være en ide at købe en ny printer. Vi kan ikke få nyt blæk til den vi har nu.

Sonja har gode erfaringer med labTech i Aars. Lene tager derover og ser hvad de har.

7.
Vi udnævner ikke en tovholder, men vil snakke om det på maleaftener og
evt planlægge ture ad hoc når ideer og lejligheder byder sig.

8. Evt. Der er gået sommerferie i male dage og aftener, men nu starter sæsonen igen.

Referat fra
bestyrelsesmøde 31/01/2018

Tilstede: Lene
Flarup Christoffersen, Mona Damm, Margit Horn Nielsen, Jane Bonnerup, Angelina
Damgaard

1) Valg af
dirigent

Lene blev valgt
til dirigent

2) Valg af
referent

Angelina blev
valgt til referent

3) Godkendelse
af dagsorden

Dagsorden blev
godkendt

4) Godkendelse
af referat fra sidste møde.

Referat fra
sidste møde blev godkendt.

6) Diskussion:
Skal vi være med til at betale 900 kr om året for at hejse flag.

Vi blev enige
om at vi betaler i år men ikke fremover.

Mona
kontakter Dorid

7) Åben debat
om udstillinger,udflugter osv.

Forslag til
udflugter:

Åbne atelierer
døre i Viborg fra 24.3. 18 til 1 .4. 18 i ”Pakhusets”. Tema: ” Hvad er der
indeni”

Påske
udstilling 25.3.18 til 2.4.18 Fussing slot i Randers

Galleri
Himmerland Gatten

8) Planlægning
af generalforsamling

Generalforsamling
finder sted 14.3.18 kl 19.

Emner:

a) Valg af
bestyrelse.

På valg:

Margit modtager
genvalg som suppleant/kasser.

Angelina og
Lene modtager genvalg som menige medlemmer af bestyrelse

Poul – modtager
genvalg som menige medlem af bestyrelsen

Mona modtager
genvalg som formand for bestyrelse.

b) Sommer
udstilling, gruppe bestemmes på generalforsamlingen.

c) Information
fra Mona: for fremtiden er det dirigent samt referent der underskriver
generalforsamlingsreferatet føres til vedtktene våre.

9) Tid og sted
for næste bestyrelsesmøde: ikke bestemt endnu.

Bestemmes på generalforsamlingen

10) Vedtægt
ændring af punkt 6.2

Medlemskontingentet
for unge uden ledsagende voksen.

Fastsættelse af
kontingent 150 kr

11) Eventuelt

Kunstavisen og
magasinet ”Kunst” bliver sendt til Mona.

Lene vil
udstille i Medborgerhusets.

ref. Angelina
Referat
bestyrelsesmøde d. 23.08 2017


Tilstede: Lene Flarup Christoffersen.
Mona Damm. Poul Spangaard. Sonja Feldt. Margit Horn Nielsen. Jane Bonnerup,
Angelina Damgård
1. Valg af
dirigent og referent.

·
Angelina blev valgt til dirigent

·
Lene blev valgt til referent


2. Godkendelse af referat fra sidste
møde.

·
Referatet fra sidste møde blev godkendt


3. Evaluering af div. aktiviteter:

I. Sommerudstilling
– udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før udstillingen var den
god nok.

·
Mange besøgende, og tilfredshed fra bestyrelsens side.

·
Der blev reklameret på

Ø Facebook

Ø Plakater i området

Ø Gedsted hjemmeside

Ø Avisen

Ø Via udstillerne


·
Forslag om, at udstillingen skal være åbent under optog søndag eller lige
inden optoget for at få folk ind.

·
Der blev besluttet at åbne kl. 11.00.

·
Fredag: Vente med at åbne kl. 13, hvor torvedag åbner.

·
Der blev diskuteret om, udstillingen skulle holdes nedenunder, men alle var
enige om at fortsætte på 1. sal.


II. Udflugten til Randers og foredrag i
Aars Martin Bigum.

·
God oplevelse med begge arrangementer.

·
Vedr. indkøbt bog af Martin Bigum, må den gerne lånes

Ø Skiv lånedato og navn på tavlen i
ateliet

lll. Julearrangementet , skal vi ha det til næste år , skal det laves
anderledes.?

·
Julen 2017. Kunstforeningen deltager sammen med husmoderforeningen og
bliver ovenpå.

·
Mona er tovholder vedr. udsendelse af mail og tilmelding.

4. Fungerer Facebook ok?

·
Der er rod i det, da der er 2 facebook sider, men Lene sørger for at få
ryddet op.

·
Gedsted Kunstforening er en offentlig side, og den eneste der skal anvendes
på nuværende tidspunkt.Der kan blive oprettet en lukket gruppe til medlemmerne,
når der bliver behov.

·
Alle medlemmerne bliver administratorer

·
Der var enighed om, at medlemmerne kan reklamere på facebooksiden for
arrangementer de deltager i, i andre sammenhænge.


5. Galleri lister – skal de sættes op?

·
Gallerilister sættes op – 1 i fuld længde og 1 der deles i 2

6. Hvad med udsmykning af grund når
huset ved torvet rives ned.

·
Ifølge Doris, ved man endnu ikke hvornår det sker, hvilket Mona følger op
på.


l. Sende mail til alle som har
lyst?

·
Alle medlemmer skal tilbydes at deltage.

·
Der skal undersøges nærmere vedr. økonomien i projektet – hvem skal betale
for bl.a. materialer.


ll. Nedsætte en komité?

·
Der nedsættes en komite, når der er kommet en afklaring på, hvornår huset
nedrives.

·
Forslag til medlemmer: Jane, Thorkild, Mona, Poul

7. Mangler vi noget som skal indkøbes,
er det ok med maledag onsdag?

·
Der laves en ønskeliste til indkøb af maling.

·
Der blev besluttet at finde en reol, hvor malingen kan stå for at få et
bedre overblik, når vi står og maler i atelieret. Den skal være 20 – 30 cm i
dybden. Vi vil forsøge at finde noget på genbrug.

·
Onsdag er ok

8. Udflugter f.eks. Åbne galleridøre,
osv.

·
Forslag til Galleri Nordenkær, Møborg

·
Gedsted Rejsehold har arrangeret i kombineret udflugt / kunsttur til
Nordsalling og Fur d. 14. september, hvor alle kan deltage.

·
Galleri Habsø – Der forsøges at lave en udflugt evt. en onsdag aften. Poul
Spanggaard er tovholder på arrangementet.

·
Der holdes fast i, at der skal arrangeres 2 udflugter om året. En før
sommerferien og en efter sommerferien.

9. Foredrag, er det noget i kulturaviserne.

·
Vi skal holde øje med, hvad der kommer i kulturavisen.


10. Evt.

·
Ikke noget under evt.

ref.: Lene

Konstituerende
Bestyrelsesmøde d.8 marts 2017

Torvet
kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
(vedhæftet )

3. Konstituering efter valg – valg af
formand og næstformand.

Ved generalforsamlingen blev jeg genvalgt som
medlem – jeg lader mig ikke konstituere som formand igen kun som menig medlem
for at have bestyrelsesmedlemmer nok til at foreningen kan bestå og vi kan have
atelieret fremover.

4. Aktiviteter for året

– Sommerudstilling – udvalget: Angelina, Mona,
Sonja, Poul, Erna, Jane

– Tjeklister for sommerudstilling som
inspiration (vedhæftet)

– Udflugter / galleribesøg – med
uddelegering af tovholder til de enkelte arrangementer

– Bigum ( 28-2-17..vi har været til
foredrag på Aars Kunstmuseum en flok på 5 blev det til)

– I forslag er: Atelierbesøg hos Anne Margrethe, Randers

5.Evt.


Næste møder:

Udvalgsmøder i planlægning

Bestyrelsesmøde i august dato fastsættes.

REFERAT

Til stede: Lene Flarup Christoffersen, Mona Damm, Poul Spanggaard, Sonja Feldt Pedersen, Margit Horn Nielsen, Jane Bonnerup.

1. dirigent Lene Flarup
Referent Jane Bonnerup.

2. Referat godkendt

3. Konstituering
Sonja vil ikke længere være formand.
Hun fortalte lidt om hvad formandsposten indebærer.
Hjemmesiden vil hun stadig gerne stå for, vi skal blot være ansvarlige i bestyrelsen for at hjælpe med at finde materialer, billeder og nyheder tilsiden.
Mona er ny formand.
Jane er ny næstformand.

4.
Sommerudstilling
Udstillingsudvalget holder møde straks efter dette bestyrelsesmøde.

Udflugter
Vi laver en udflugt til Anne Margrethe i Randers her i foråret
og planlægger en efterårsudflugt på næste bestyrelsesmøde i august.
Margit og angelins er tovholder på førstnævnte.

5.
EVT.

Lene og Kirsten har arbejdet videre med facebooksiden.
Vi snakkede om at det var vigtigt at være klar på hvad formålet med siden er.
Er det en købs og salgs side eller udelukkende aktiviteter og inspirationsopslag.?

Vi blev enige om at der ikke skal være køb og salg på siden, men udelukkende små indslag om aktiviteter og nyt i foreningen. Vi laver link til hjemmesiden, hvor vi i forvejen har galleri og kontaktoplysninger til interesserede købere.
Alle medlemmer kan slå op på siden og alle udefra kan kommentere.

Vi kan også overveje at oprette en lukket facebook gruppe, hvor vi nemt og hurtigt kan udveksle informationer og links med nye ideer.

næste møde er sat til 9 august.

ref.: Jane


Bestyrelsesmøde 21 jan 2017 kl. 19.00

Dagsorden

1. valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidst.

3. Året 2016 v. Sonja

4. Planlægning ag generalforsamling

a. på valg:

formand Sonja Feldt modtager genvalg

Jane modtager genvalg

suppl. / kasserer: Margit Horn Nielsen modtager genvalg

suppl. Anne Lise Sørensen modtager genvalg

Lene Flarup ny suppl. på valg

revisor Niels Heebøll modtager genvalg

b. arrangementer

c. annonce om generalforsamling 21-2-2017

5. sommerudstilling 2017 med tilbageblik på 2016

a. skal der foregå noget på Torvet om fredagen

(male – slibe – sten – pølse ler op til skåle osv. )
6. aktiviteter i løbet af året

a. julemarked Torvet 2017 med tilbageblik på 2016

7. EVT.

8. Næste møde: Generalforsamling d. 21 februar kl. 19.00 på TorvetREFERAT

1) Jane blev
Referent

der blev ikke valgt
dirigent, da vi mente det var unødvendigt da vi kun var 4 personer.

2) Referatet blev
godkendt

Der er opfølgning
på punktet om nøglen i Evt.

3) Sonja er syg

4) Planlægning af
generalforsamling

Margit foreslår at
kontonummeret står i mailen til indbydelsen til generalforsamlingen,
så man ikke behøver at slå op på hjemmesiden for at finde det når
man skal betale kontingent inden generalforsamlingen.

Dagsorden
til generalforsamling

1)Valg
af dirigent og referent.

2)Beretning og debat om foreningens
arbejde samt beretning fra udvalg.
3)Regnskab.

4)Indkomne
forslag.

5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingent.

6)Valg af bestyrelse.


valg er :

Formand Sonja Feldt modtager genvalg

Jane Bonnerup
modtager genvalg

Suppleant/ Kassere Margit Horn Nielsen modtager
genvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen modtager genvalg

Lene Maler
ny suppleant på valg

Revisor Niels Heebøll modtager genvalg

7)Eventuelt

(bemærkning
til punkt 4. Vi har på forhånd to forslag . Et om at ændre
ugedagen på maleaftenen og et punkt om at danne et udstillingsudvalg
til årets udstilling)

b)
arrangement til generalforsamling.

Vi
tænker at spise smørrebrød.

Mona
kører igennem Skals og kan godt køre omkring og hente det.

Ellers
kan der måske være mulighed for at Sonja tager noget med fra Farsø

c)
generalforsamlingsindkaldelse sker ved mails til medlemmer, På
Gedsted hjemmeside.dk på beboerforeningens Facebookside og Brugsen
SMS

Jane
skriver indkaldelsen og sender til Sonja, som så sender til alle
medlemmer (Hun har en mailgruppe med alle kunstforeningens medlemmer
i) Jane fik alle mail-adr.)

Mona
hænger indkaldelse op ved Brugsen og snakker med dem om SMS besked.

Jane
sender Mail til Doris som varetager Gedsted-hjemmesiden. Og sætter
et opslag på beboerforeningens Facebookside.

5)
Flot udstilling. Vi gør det igen.

a)
det venter vi med at tage stilling til men vi tror ikke behovet er
der nu hvor torvedag har flyttet sted.

6)
julearrangementet har været hyggeligt, så vi regner med at spørge
folk i foreningen igen i år, hvem der er interesserede.

7)
evt.

Sonja
(formanden for medborgerhuset) skal have 200kr i depositum fra hver
af os med nøgle og alle nøglebærere skal registreres med navn.
 

Kære bestyrelse,

vi må have afklaret omkring punkt under evt. fra sidste bestyrelsesmøde, hvor der står:

– Sonja blev opfordret til at undersøge hos Galleri14, Farsø om den ide’ hun
havde engang om at Gedsted Kunstforening kunne udstille fælles på 2. sal til en
rimelig leje.

Dagsorden


der skal tages stilling til evt. betaling fra foreningen eller alene
personlig betaling. Personlig betaling er betinget af hvor mange vi er
om pladsen.

– Udstillingsudvalget i Galleri14 er ansvarlig for udvælgelsen af kunsten der udstilles i galleriet.

– der er tale om et separat rum på 1. eller 2. etage
– pris pr mdr kan være 5 eller 600kr ( ca 15m )

– jeg vedhæfter en kontrakt, men betingelserne kan diskuteres.

– vi skal have fundet ud af hvem der vil være med af alle medlemmerne i www.gedstedkunstforening.dk

Fremmødte: Mona Jane og Sonja
fraværende uden afbud: Poul Angelina

Vi kan ikke afslutte og tage beslutning på medlemmernes vegne.
Diskussion om Foreningens penge til tilskud, pris og tidsrum, antal medlemmer der mon er interesseret i at deltage.
Vi lader det ligge lidt og undersøger
– hvem der er interesseret
– hvad den enkelte vil betale selv.
ref. Sonja

Bestyrelsesmøde 10-08-2016
Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af året.

I. Sommerudstilling
– hvordan gik det i forhold til Sct.Hans faten
– udstillingens sammensætning og kvalitet.
– m.m.

II. Udflugten til Kunsten, Aalborg (ændring i program- vi spiste på Kunstens cafe’

4. Åbent værksted til julearrangement – salg og showroom i salen – har I ideerhertil?

5. SparNord – procedure omkring nyvalg af kasserer. Bestyrelsens underskrift på sidste 2 års generalforsamlinger samt konstituerende bestyrelsesmøder. (kopi til underskrift.)

6. Evt.

næste møde: januar 2017

REFERAT.

Til stede: Mona, Jane, Angelina, Sonja og Margit (kasserer)
Poul afbud.

1. Dirigent: Mone og ref. Jane

2. Referat fra sidst godkendt.

3. I.
-Det var ikke noget problem at udstillingen havde fernisering til sct.Hans aften. Der kom rigtig mange ca 70 pers.

-Det var en flot udstilling. Der var rigtig mange spændende gæsteudstillere
– god atmosfære
-Meget inspirerende åbningstale af Jane Bonnerup.
Godt besøgt udstilling (se afkrydsbogen) og gode tilbagemeldinger fra borgere i Gedsted.
– Børneworkshop var på et tidspunkt på idestadiet, men vi havde nok ikke overskud og mandskab og der var andre børneaktiviteter i anlægget og derfor ikke så stort behov.

3. II

God udflugt, fint med ægtefællerne med. Hyggeligt og inspirerende

4. Vi kan skrive til vore medlemmer om husmoderkredsens julearrangement 1. søndag i advent d. 27 november, så kan alle der har lyst til at møde op til åbent værksted have en lille salgsbod den dag.
Vi kan også lave udstilling i salen – ikke med de store vægge men staffelier og borde osv.

5. Bestyrelsen skrev under på referaterne fra de sidste 2 års generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøder til overdragelse af kasserer.

6. EVT.
– Sonja kunstf. vil spørge Sonja Medborgerh.om vi kan få en nøgle mere.

– Rengøring. Sonja har gjort rent nogle gange! og er næsten den eneste der gør det.
Vi kan nok lave en plan over hvem der gør det hvornår.

– Resten af huset bliver gjort rent af rengøringsfirma. Når Sonja snakker med Sonja vil hun også høre om vi kan være med i den ordning hvis vi rydder op.

Tirsdag d. 23 går vi igennem hvad vi har af spændende ting. Papir, lærreder og skrammel. Noget skal ud, og eks. lærreder kan købes til billig pris af medlemmer (evt.1/2 pris af pris hos søstrene Greene).
Og rydder op og gør rent.

– Sonja blev opfordret til at undersøge hos Galleri14, Farsø om den ide’ hun havde engang om at Gedsted Kunstforening kunne udstille fælles på 2. sal til en rimelig leje.

Skrevet ind af Sonja 

GEDSTEDKUNSTFORENING
Bestyrelsesmøde d. 8 – 3 – 2016 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af:
– dagsorden
– referat fra sidste møde

3. Konstituering efter valg

4. Aktiviteter for årets
· Sommerudstilling
a. dato for planlægningsmøder
b. finde gæsteudstillere
c. fernisering og åbningstider ( se nedenfor)
d. aktiviteter

5. Kurser nye tiltag

6. Udflugter / galleribesøg

7. evt

Dato for næste bestyrelsesmøde i august d.

Dato for Udstillings udvalgs møder

REFERAT:

1. Valg af dirigent og referent.
Mona og Sonja

2. Godkendelse af:
– dagsorden
godkendt
– referat fra sidste møde
godkendt

3. Konstituering efter valg

Formand – Sonja Feldt

Næstformand – Mona Damm

Menige medlemmer:

Jane Bonnerup
Poul Spanggaard
Angelina Damgaard

Kasserer og suppleant – Margit Horn Nielsen
suppleant Anne Lise Sørensen

revisor Niels Heebøll

4. Aktiviteter for årets
· Sommerudstilling
a. dato for planlægningsmøder
Foreløbig fastsat d.6 april, hvor vi medbringer ideer brochurer visitkort m.m. for at udvælge gæsteudstillere. Lave og sende invitationer.

b. finde gæsteudstillere
svar fra inviterede gæsteudstillere d. 18 maj

SVAR FRA EGNE UDSTILLERE ( Sonja)

c. fernisering og åbningstider ( se nedenfor)
Foreløbig fastholder vi torsdag d. 23 juni til fernisering ( Sct. Hans Aften) afventer Gedeskægsfestens program.

ÅBNINGSTIDER i forslag:

Torsdag
D. 23/6-2015 fernisering kl. 17 – 18.00fredag
12.00–17.00lørdag
12.00-17.00


søndag 12.00-16.00

d. aktiviteter
workshop for børn i Atelier under udstillingen – garn – fiskenet – fællesmaleri – brug fantasien…

5. Kurser nye tiltag
Vi drøftede kurser under LOF bronze – træ – maleri og legeskulpturen er ikke glemt!

6. Udflugter / galleribesøg
Udflugt d. 22 maj
til det nye KUNSTEN i Aalborg med efterfølgende FROKOST i Papegøjehaven.

Der vil komme invitation ud til medlemmer senere med oplysninger om pris og tidspunkt.7. evt. ingen kommentarer.

Dato for næste bestyrelsesmøde i august – d.10 august 2016 kl. 19.00

Dato for Udstillings udvalgs møder – 6 april kl. 19.00 invitationer ud

– 18 maj kl. 19 svar fra udstillereBtyrelsesmøde d. 19 jan 2016 kl. 19.00

DAGSORDEN

1. vag af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidst

3. Siden sidst v. Sonja

4. Planlægning af generalforsamling.
a. på valg

Næstformand Mona Damm

Menig mdl. Poul Spanggård

Menig mdl. Hanne Smed er flyttet og udgået -Nyvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen

Suppleant Margit Horn Nielsen

Revisor Niels Heebøll

b. arrangement
c. plakat
d. annonce med Generalforsamling
samt omtale af Kunstforeningen i VesthimmerlandsAvis d. 25 januar

5. Kassebeholdningen
a. sponsorere sports-arbejde for børn med vores del af overskud fra byfest 2015
b. indkøb af nye kontorstole evt, 4 stk rimelig kvalitet.

6. Sommerudstilling 2016 med tilbageblik på 2015
a. skal der foregå noget på TORVET om fredagen
male – slibe sten – pølse ler op til skåle osv.

7. Aktiviteter i løbet af året
a.
b.

8. EVT:

9. Næste møde: Generalforsamling d. 23 februar kl. 19 på TORVET

bedste hilsen
Sonja

————————————————————————————————

REFERAT:

Bestyrelsesmøde 19. 1. 2016

fremmødte Mona og Jane

1. Dirigent Mona, Referant Jane

2. Referat godkendt

3. Siden sidst ved Sonja udebliver da Sonja er syg

4. planlægning af generalforsamling.

Der skal sendes sms til alle vore medlemmer om dato og tidspunkt for
vores generalforsamling. Samtidig kan vi minde om betaling af
kontingent. (husk svar udbedes)
Vi har erfaring for at ikke alle læser deres mails. Mona, Sonja og Jane
kan jo dele op og sendesms er til hver fem personer (det kan vi evt gøre
fremover, samme fem hver, når der sker noget impulsivt)

Vi skal have lidt godt til ganen, men Pizzamanden har lukket tirsdag
aften. Da vi ikke har andre spisesteder i byen regner vi med at købe
kiks, ost, kage og vin i Brugsen.

Næste tirsdag laver vi en plakat om kunstforeningen og generalforsamling til brugsens opslagstavle.

Jane skriver et lille opslag om kunstforeningen og generalforsamling til beboerforeningens facebookside

Hvis vi skal have annonce i avisen skal det nok være tættere på datoen
for generalforsamlingen, så folk ikke når at glemme det igen. Vore egne
medlemmer er jo varslet på mail og hjemmeside.
(og får en sms)

5. Vi har 17.000kr og 15 medlemmer

der kan nemt blive råd til kontorstole og nogle forlængerledninger og pærer til vore spots.

Punktet om at overføre penge til sportsarbejde for børn skal på generalforsamlingen.
Det kunne også være en mulighed at arrangere en kunstnerisk dag for børn
hvor vi betaler lærerens løn. Eller et andet kreativt tiltag for
børn….

6. Sommerudstillingen gik fint. Vi havde ingen tale, men boblevin,
snacks og god stemning. Der kom ca. samme antal besøgende som der
plejer, bare fordelt anderledes. Torvedag kommer ikke tilbage til
torvet. Det vil også blive markedsdag ved hallen til sommer, så vi skal
tage stilling til om vi vil have fernisering torsdag eller om det var
fint som denne gang.

7. Vi har ikke haft mange aktiviteter i 2015
Vi har sommerudstillingen. En enkelt udflugt og indbydelse fra croquis i
Års som blev sendt til alle medlemmer og vi var 3 afsted den ene gang
og 2 næste. Vi har før været flere med at udstille i Fjends og det er
jo også en mulighed at arrangere igen.
Mona udstiller i Føtex Skive, Sonja udstiller i Bogcafeen. Jane udstiller i hallens cafeteria. Plejehjemmet har også udstilling.

8. evt.
intet at bemærke. God ro og orden ved mødet

ref. Jane

Bestyrelsesmøde august 2015

Gedsted
Kunstforening

PÅ TORVET d. 18 august kl. 19.00

August 18-08-2015

1. Valg
af dirigent og referent.

2. Godkendelse
af referat fra sidste møde

3. Evaluering
af Sommerudstilling
– hvordan gik det i forhold til ændring i gedeskægs-arrangementet.
– udstillingens sammensætning og kvalitet.
– m.m.

4. Åbent
atelier til jul – salg og showroom – har I ideer hertil?

5. Udflugt
– bring forslag med i lommen!

6. evt.

Mødet blev udsat p.gr.a. manglende fremmøde
Konstituerende Bestyrelsesmøde d. 21 – 04 – 2015


Dagsorden
Velkomst til: Poul, Mona, Jane og Sonja. Afbud fra: Hanne

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af:
– dagsorden
– referat fra sidste møde

3. Konstituering efter valg

4. Aktiviteter for året

· Sommerudstilling

· Kurser

· Udflugter / galleribesøg

. Sponsorere et legeredskab til børn i Anlægget

6. evt

REFERAT

1. Dir. Mona, Ref. Jane.

2.Dagsorden godkendt
ref. godkendt.

3. Konstituering:
Sonja formand
Mona Næstformand
Jane Kasserer
Poul Bestyrelsesmedlem
Hanne Bestyrelsesmedlem.

4.Aktiviteter for året.
. Sommerudstilling byfest. Komiteen er kontaktet ang.
åbningstider:
Torsdag: kl. 17 – 18 Fernisering på Kunstudstilling
Fredag: kl. 12 – 18
Lørdag: kl. 12- 17 Kunstudstilling
Søndag: kl. 12 – 16 Kunstudstilling

Poul rejser til Budapest søndag og ugen frem, Jane spiller revy man.+tirsd derfor kunne løsningen være at vi stiller vægge op lørdag fra kl. 15.00

. Kurser: ingen planer.
. Udflugter og galleribesøg.
Vi planlægger hen ad vejen. alle opfordres til at ringe/maile hvis de hører om/ser noget spændende – så arrangerer vi.

5. Sponsorere et legeredskab til børn i anlægget.
der var fri snak om at lave skulpturer, købe udendørs legeinstrumenter, en fiskekutter, et legehus i træerne m.m.
Vi kunne tænke os at gøre noget godt for børn, vi får jo penge fra byfesten til gavn for børneaktiviteter.
vi vil gerne lave skulpturer til de små børn – at klatre og sidde på – fantasidyr.
slanger, heste, fantasidyr i flotte farver.Mona snakker med Kristian. Han har bygget i flamingo/hønsenet og fiberbeton.
vi skal hør Torkild der har været på kursus i Make Make fiberbeton om han vil være med til at holde planlægningsmøde.
Og vi skal senere søge kulturrådet om tilskud til projektet.

Vi skal høre Emil om vi må låne kælderen når vi laver skulpturen.
vi skal høre Peter ( hallen) eller Doris Lauritsen ( beboer- og Erhvervsforeningen ) om det er OK – om de har lyst til gaven / projektet ( i anlægget ).

Vi holder skulpturmøde igen 12 maj ( tirsdag 19.00)

Sonja kontakter Emil
Jane kontakter Doris
Mona kontakter Kristian
Jane kontakter Torkild.

mvh Sonja


Januar 2015 Bestyrelsesmøde

Tid: tirsdag d. 20 – 01 -2015
Sted: TORVET
Kl. 19.00

Dagsorden

1. Velkomst v. Sonja

2.dirigent Mona

3.referent Jane

4.Godkendelse af dagsorden

5.Godkendelse af referat af 20 – 08 – 2014

6 Siden sidst v. Sonja

7.Åben debat om planlægning af årets forløb

udstillinger – udflugter osv.

8. Planlægning af Generalforsamling

9. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde

10 EVT

Referat

fremmødte Sonja,
Mona og Jane

1. Velkomst ved
Sonja

2. Dirigent Mona

3. Referent Jane

4. Dagsordenen er
godkendt

5. referatet er
godkendt

6. Siden sidst:

Sommerudstillingen :

Udstillingen gik i
store træk godt. Der var desværre en udstiller der meldte fra i
sidste øjeblik, men Hannes søster trådte til. Vi solgte kun 21 ud
af 51 flasker Artwine.

Pakhuset:

Vi skal finde en
bedre dato. Fantastisk flot udstilling, fantastisk få besøgende.
Vores medlemmer var heller ikke godt repræsenterede som besøgende.

Kursus med Hanne
Skjold Knudsen:

Kurset blev
gennemført med kun tre deltagere.

Spontan udflugt til
Slottet i Horsens statsfængsel:

Vellykket udflugt.
God inspiration.

Vi har fået en
drejebænk fra Gedsted Skole. Den står foreløbelig i kælderen her
på Torvet.

Der er kommet nyt
loft i salen og sat nye lamper op. Vores galleriskinner blev taget
ned med brækjern. Nogle er ødelagte andre er sat op igen 10 cm fra
væggen. Taget ned igen og sat op på væggen. Der var ikke taget
højde for at de skal op igen. Loftet er sat op uden lister langs
væggen, så der ikke er noget at skrue dem op i.

7. Åben debat om
planlægning af årets forløb:

Gedeskæg. Næste år
er der snak om at flytte torvedag op på festpladsen. Det kan godt
betyde meget for fredags besøgende. Sidste år flyttede vi
ferniseringen til fredag for at få flere med. men nu kunne det være
en bedre dag torsdag, hvis torvegæsterne er langt væk fredag.

Udstillingslokalet:

Vi er nødt til at
købe nye skinner. Vi skal undersøge om der er nogle nye systemer,
der måske kunne være smartere. Mona snakker med Ingvard, som måske
har idé om hvilke systemer der ville være godt at bruge. Han har
stået for renoveringen i ålestrup Galleri og har måske erfaringer
herfra.

Pakhuset 2015

Oktober er pakhuset
optaget alle uger undtagen efterårsferien.

Det kunne være
november eller september.

Vi tager det op på
generalforsamlingen. Der skal være interesse blandt medlemmerne og
enighed om tidspunkt. Vi skal have oversigt over ledige uger klar til
mødet.

Artwine

Vi stiller de
resterende flasker op til generalforsamlingen. Fra nu af er de til
salg for medlemmer for indkøbspris: 35 kr stykket.

Udflugter:

Der er planer om at
besøge gruppen ”Rammen” i Hornum. Vi er blevet inviteret et par
gange og det kunne give lidt inspiration og ideer.

Kirsten Fredslund
Jæger i Randers (udstiller nu i plejecenteret Søndervang) inviterer
også til besøg på sin hjemmeside. Det var også en idé.

Mona har set et
kursus i Viborg i cementstøbning, som kunne være sjovt at melde sig
på.

Vi arrangerer kurser
hvis der er interesse eller noget spændende dukker op.

Derudover vil vi
gerne arrangere tegneaftener. Evt med model. Vi kan søge påklædt
model via beboersiden på facebook. Evt med betaling.

(I ”Rammen” får
modellen lov til at vælge en tegning, men vi er nok for glade for
vore egne tegninger til at give dem væk.)

8. Planlægning af
Generalforsamling.

24. 02. 2015

Vi skal have mad fra
pizzariaet. Sidste år var vi 10 til generalforsamlingen. Vi skaffer
et menukort og finder ud af hvad det skal være.

Sonja og jane er på
valg til bestyrelsen

Vi skal bestemme om
vi skal udstille i Pakhuset.

Undersøge opbakning
til de forskellige udflugter og aktiviteter.

Opfordre medlemmer
til forslag til aktiviteter.

Udstillingsudvalget:
hvem vil være med?

9. næste
bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. marts

andet møde 11.
august.


August 20-08-2014 kl. 19.00

Atelier på Torvet

1. Valg
af dirigent og referent.

2. Godkendelse
af referat fra sidste møde

3. Pakhuset

· kontaktperson til Viborg kommune

· indkøb

· reklame, omtale,
plakater

·

4. Evaluering
af Sommerudstilling

o
forløb

o regnskab
– overskud / underskud

5. Information
til medlemmer pr mail i stedet for referater på hj-siden, da ingen (næsten)
læser det.

6. evt.

7. næste
møde

REFERAT

Til stede: Sonja, Poul, Mona, Hanne, Jane

1. Dirigent: Mona. Referent: Mona

2. Referat godkendt

3.
a. Sonja er kontaktperson til Viborg Kommune

b. Poul køber ind: 2 fl. hvidvin – cider – snaks – kaffe – småkager – fyrfadslys – tændstikker – rødvin har vi (artwine)

c. Plakat: Poul laver den store til bukkene. Sonja Laver A4 plakatmed navne.
Sonja laver folder med udstiller omtale 100 stk.

Reklame:Sonja deler begivenheden på Facebook.

Omtale: Jane skriver omtale med hjælp fra Sonja.
Nyhedsbrev: Sonja – send gerne videre..

Fernisering:tirsdag kl. 16.00 – 17.00 d. 9 september 2014
Sonja spørger Jytte Pedersen der er formand for Kunstforeningen på Viborg Sygehus om hun vil fernisere.

Hænger op mandag gerne fra kl. 10.00 nogle kan først senere ( eks. Jane)

Udsmykning, lygter , fyrfadslys, blomster, træer

Åbningstider: tirsdag 16-17
onsdag torsdag fredag 13-17
lørdag / søndag 11-17

Placering af udstillere:
nedenunder: Poul Else, Ingvasrd, anne Lise, Anton ( glasvitrine med smykker)
ovenpå: Margit, Sonja, Jane, Hanne,
mellemgang: Mon , Else.

4.
Fint forløb og vi synes det var godt med fernisering fredag sammen med torvedag.

Vi købte 51 flasker rødvin og solgte 21 Artwine!
købt for 35 kr og solgt for 60 stk.

Byfesten gav overskud så vi får vores indskud på 2000 kr tilbage.

5.
Der er næsten ingen der læser referat og orientering på hjemmesiden da indgangskoden skræmmer folk væk!
Sonja sender referat på mails fremover så alle får læst dem.

6. evt. intet at bemærke.

7. næste møde:
onsdag 21 januar 2015 kl. 19
Generalforsamling tirsdag d. 24 februar kl. 19.00
Bestyrelsesmøde 19-03-2014


 1. Dirigent Poul. Referat Jane


 1. Godkendelse af referat mødet 29.1.14


 1. Formand Sonja Næstformand Mona

Kasserer Jane

Almindelige bestyrelsesmedlemmer: Hanne og Poul

Suppleanter Annelise og Margit


 1. Ingvard træder ud af udstillingsudvalget. Hanne Træder ind


Ophængning af billeder torsdag19.juni kl. 16-18

Fernisering fredag kl. 14-17

Lørdag åbent 12-17, Søndag 12-16


Knipleholdet får tilbudt en standplads svarende til en gæsteudstiller

(de spanske vægge- eller den hvidmalede opslagstavle vil egne sig bedst til at hænge kniplinger op med nåle)


Pakhuset 8. september:

Udstillingen gik godt sidste år, vi håber på at det går lige så glidende nu vi har prøvet det en gang før.


 1. Plejecentret: Gæsteudstiller fra 1. april
 2. Bogcafeen: Mona udstiller
 3. Føtex, Skive Poul afløser Mona
 4. Gedsted Hallen, Poul taler med Peter


Vi har haft 2 kurser med meget lille tilslutning, så vi holder en pause. Hvis noget spændende dukker op, kan vi tage det op til overvejelse.


Poul foreslår vi arrangerer en tur til Paris/Hamborg/Berlin eller Lign.

Vi kan melde os til en pakket tur med hotel. Det kan være billigere gennem et rejseselskab og så skal vi selv kun stå for ture rundt i byen.

Foreslag til datoer: 25-28. september. uge 39


5. Udstillingsudvalgsmøde 24.april


6. Næste bestyrelsesmøde 20. august.
Bestyrelsesmøde i Kunstforeningen 29.
1. 2014

mødt: Ingvard, Sonja, Mona og Jane

1) Ingvard dirigent

Jane referent

2) Der manglede et referat fra sidste
møde, så der var ikke noget at godkende

3) Der var 13 udstillere til
efterårsudstilling i Pakhuset.

Det blev en flot udstilling.

Ingvard havde lavet et godt forarbejde
med optegningen af ophængningsvægge og derfor gik det fint med at
fordele udstillerne.

Vi fik ros for udstillingen, men
antallet af besøgende var skuffende.

Der var fordelt på dagene:
39+27+43+34+70+25 i alt 248

Vi havde ellers reklameret ved at
skrive til lokalaviser, sat det på hjemmesiden og facebook.

Vi havde ingen velkomsttale. Det var
der nogle der synes der manglede.

4) til generalforsamling er Mona, Poul
og Ingvard på valg. (ingvard modtager ikke genvalg)

Regnskabet viser 10302,27kr på kontoen
2875,69kr mindre end sidste år.

Heebøl er revisor igen i år.

Vi bestiller smørrebrød på kroen.

5) evt. Vi flytter ferniseringen af
sommerudstillingen til fredag under byfesten.

Hallen har fået skinner op til at vi
kan udstille billeder. Vi kan aftale nærmere med Lisbeth.

Vi har fået depothylder ude i
udestuen til vore malerier. Tak Jens.

ref. JaneBestyrelsesmøde
onsdag d. 29 januar kl. 19.00

1. Valg
af dirigent og referent.

2. Godkendelse
af referat fra sidste møde

3. Evaluering
af udstilling i PAKHUSET

·
Udstillere

·
Velkomst/manglende

·
andet

4. Planlægge
generalforsamling

·
valg – regnskab – revisor – beretning – fortæring

5. Forslag
evt.
Konstituerende Bestyrelsesmøde

Fremmødte:
Ingvard Pedersen, Jne Bonnerup, Mona Damm, Poul Spanggaard, sonja Feldt

Dagsorden

REF.
Jane

Dir.
Sonja

Sidste referat fra 22-03 -2013
godkendt

Konstituering
Konstitueringen gik glat , alle beholdt posterne

Pakhuset
Vi sender snart mail ud til medlemmerne ang. udstillingen. vi sætter deadline for tilmelding til 22 april, så vi har en fornemmelse af hvor mange udstillere vi bliver. (og især hvor mange billeder/værker hver især skal have med.)

Ophængning i uge 43 = oktober d.21-27.
Ophængning mandag.
Fernisering tirsdag kl. 17.00

Ingvard laver digital layout på udstillingsplakat.
Poul får den trykt i A3
Poul maler plakat til plakatbukke med udstillernavne.

Sommerudstilling
Ingvard er ikke med til udstillingen til sommer ( mdl. af kunstudvalget, sekr.)

Ingvard laver udstillingsplakat

Møde i Kunstudvalget mandag d. 8. april kl. 19.00

Kurser:
Photoshop kurset starter
mandage: d. 2 og 16 september

Vi vil prøve at høre vore medlemmer om de to kurser ideer
( Bo Johansen og Birthe Kjærsgaard) er noget der har deres interesse.
Hvis de får en mail og svarer positivt tilbage går vi videre med at undersøge tidspunkter og m.m.
– og opfordrer til at bidrage med andre ønsker og ideer.

Udflugter:
Udflugt til Skovsnogen ( www.skovsnogen.dk ) er fastlagt til 25 maj 2013
som familieudflugt, venner og bekendte.
Egen kørsel – sammenskudsgilde, hver bringer en ret. Evt. grille.

Møde i byfestkommiteen:
onsdag d. 20 marts kl. 19.00
Jane og Sonja møder op.

hilsen
Sonja

Bestyrelsesmøde 22-01-2013

DAGSORDEN

1.
Ref. Jane Bonnerup, dirigent Poul Spanggård.
Fremmødte: Jane Bonnerup, Poul Spanggård, Mona Damm, Ingvard Pedersen, Sonja Feldt

2.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 1. maj godkendt – Bestyrelsesmøde i efteråret blev ikke til noget da kun Mona og Poul Spanggård var til stede.

3.
Generalforsamling fastsat til d. 26 februar kl. 19.00
Dagsorden efter vedtægterne.
Annoncering af generalforsamling: Ingvard laver en plakat til at hænge op ved Brugsen.
Nyhedsbrev sendes til medlemmer.
Som aktivitet ved generalforsamlingen laver vi et stort fællesmaleri 1×2 m og d. 28 ( på mandag) mødes vi og tager billede af lærred og bestyrelsen foran til omtale i avisen.

4. Pakhuset i uge 43
Alle medlemmer er velkomne til at udstille.
Sonja sender mail ud til medlemmer ang. udstillingen. Folk kan begynde at melde sig til – senere kommer en deadline ( ca en måned før ).

5.
Aktiviteter:
Det kunne være en mulighed at Ingvard kunne undervise i Photoshop.
Forslag om at få Birthe Kjærsgård til at holde kursus.
Forslag om at tage til Bo Johansen, Tversted ( kok og maler ) og få kursus.
Udflugt : Åben for forslag.
Bestyrelsesmøde 1 maj 2012

Fremmødte: Ingvard, Poul, Mona, Jane og Sonja

Formålet med mødet var at fremlægge og arbejde videre med de forslag til aktiviteter vi ved generalforsamlingen fik skitseret op.

1.
Fællesudstilling for Kunstnergruppen i PAKHUSET i Viborg.
( Ingvard indhenter oplysninger)

Der er ledige tider i 2013 og vi blev enige om det er bedst i efteråret, oktober hvis ledigt.

Foreningen betaler leje og udgift til udstillingen.

Udstillere deles om at sidde vagt i åbningstiden

Der sendes Nyhedsbrev ud til medlemmerne i god tid så de kan gå i gang med at male til udstillingen!

Der laves omtale til pressen i god tid inden udstillingen og laves opslag der kan sættes op strategisk vigtige steder.

2.
Udflugt til Kunstcentrum Funder ved Silkeborg søndag d. 2 september kl 10.
(Poul indhenter oplysninger)

Når og hvor vi synes det er passende spiser vi “Sammen-bragt” mad.
Hver især sørger for egne drikkevarer og kaffe og godt vejr!

Bliver der ekstra tid tager vi på tur i andre kunstudstillinger i Silkeborg og omegn.

Foreningen betaler kørsel til kør-sammen efter reglerne.
Passive medlemmer betaler 50 kr.

3.
Male til musik tirsdag d. 2 oktober kl. 19

Medbring selv lærreder eller karton – stor – lille som du synes.

Jane står for arrangementet og orienterer selv medlemmerne.

4.
Tegneudflugten kombineret med Udstilling på Gasmuseet. lørdag 12 maj kl. 13

Både Jane og Sonja har artdoors med i Udstillingen som I kan læse mere om her.

Turen kan forløbe sig lige efter dine ønsker: du kan bare tegne eller du kan først se udstilling og vi går ud og tegner bagefter.

Tag selv kaffe med eller gå på Cafe`Kaj!
Der er ikke egentlig tilmelding men det er rart at vide hvem jeg skal lede efter når tegningerne skal evalueres evt.Bestyrelsesmøde  13-05-2012


fremmødte: Poul, Sonja, Mona, Ingvard og Jane.

Dagsorden

1.ref. + dir.

2.godkendelse af sidste mødes referat.

3.Konstituering efter generalforsamling

4.Aktiviteter

5. Evt.
……………………………………………………………

1. Ingen dirigent valgt, Jane referent.

2. Referat godkendt.

3. Stor glæde over at bestyrelsen med nød og næppe blev samlet. Poul modtog (under mildt pres) genvalg sammen med Ingvard.

Sonja formand
Mona Næstformand
Jane kasserer
Poul menigt mdl.
Ingvard menigt mdl.

Margit suppl.
Anne Lise suppl.
Heebøll revisor

4. Aktiviteter:

Forslag om maleaften med musik som tema. Jane finder noget musik og et oplæg til medlemmerne,
Tidsat til tirsdag kl. 10.00 d. 2 oktober.

Ingvard undersøger om vi kan leje Pakhuset en uge: hvad det koster og hvornår det er ledigt.

Tegne / akvarel udflugt lørdag d.12 maj
Vi holder møde tirsdag d. 24 april og planlægger udflugten.

Udstillingsudvalget holder møde tirsdag d. 27 marts

Vi holder i år ingen kurser under LOF, men får vi et ønske og forslag til et godt kursus kan vi tage det op senere på året.

Forslag om tur til Galleri “Kunstcentrum” ved Silkeborg.
Poul undersøger sagen.

5. ……

ref. Jane.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 17 januar

Til stede: Jane, Mona, Anette og Sonja
Afbud fra Poul.

1. Planlægning af generalforsamlingen d. 28 februar.

– husk beretningerne fra udvalgene: Sommerudstilling, Gedsted ældrecenter, Bog-cafeen, – – andre aftaler for udstilling: Hotel Hvide Kro, Gedsted Hallen.
– Regnskab
– Formandsberetning

Forslag
– Male-kursus, tænk over vejleder.
– Bidrag til Samvirkende Foreninger til Gedeskæg
– Gruppemedlemsskab til Åbne Atelierdøre i Viborg ( 300 kr. pr år som støttemedlem uden udstillingsmulighed) ( 200 kr. for personligt medlemsskab + udstillingsgebyr også som gæsteudstiller)
– medlemmer under 18 år, kun ifølge med voksen i dagtimerne, 100 kr. pr år.

Valg.
– På valg: Poul modtager ikke genvalg, Mona og Anette.
suppleanter: Margit og Anne Lise
revisor: Niels

Servering: snitter vin, øl/vand eller kaffe
husk annoncering – email d. 28 januar ( 4 uger før)

2. Andre aktiviteter

Gedeskæg – Workshop – lave heks til sct.Hans

ref. Sonja
referat fra bestyrelsesmøde 23-08-11

Bestyrelsesmøde 23. 08. 2011


Til stede: Sonja, Anette, Mona,
Jane, Ingvard1) Valg
af referent.

2) Godkendelse
af referat af 08-03-2011

3) Opfølgning
af årets planlagte aktiviteter

4) Evaluering
af Gedeskæg

5) Nye
Datoer for Bestyrelsesmøde og generalforsamling

6) Evt.


1) Referant:
Jane


2) Referat
godkendt


3) Tur
til Fur lørdag10. September, afgang kl 11.00 hjemme ca 17.00. Turen går til den
nye Jettestue. 50 kr for medlemmer 100kr for passive medlemmer. Foreningen
betaler merprisen.

Prisen for 10 pers. Er reelt 175
pr person.

Færgen fra Hvalpsund koster 150kr
pr. Bil m. Fører og 20kr pr. Passager.

Færgen til Fur koster 100kr pr.
Bil m. Fører og 20kr pr. Passager.

Vi kører mellem 70 og 80km 3
biler. 2 kr pr km giver 480kr.


Ideér til kurser:


Chiara scuro: Lys og skygge tegning


Tegnebordet i Viborg kan spørges til råds


Croquis er på pause indtil næste møde i januar,
så kan vi tage stilling der.

4) Gedeskæg

Fredagsworkshop for børn gik fint
men der var meget få børn.

Fin udstilling- God respons fra
publikum.

Lidt anderledes frugt,( med god
holdbarhed og nemt at servere) til ferniseringen næste år vil være godt.


Der er meget gammelt skrammel i
”udstillingslokalet” – Tv der ikke virker. Bordtennis og Billardbord-
Sofahjørne o.s.v. – Som ingen bruger.

-Kan det smides ud? Sonja snakker
med Emil Bernhard om at få det op som punkt på deres møde i medborgerhusets
bestyrelse.


5) Næste
bestyrelsesmøde 17. Januar og Generalforsamling 28. Februar 2012


6) Ingvard vil gerne
skære paspartout til croquistegningerne.

Vi mødes tirsdag den 6. September
med vores croquistegninger og snakker fælles udstilling i bog caféen.

Kære medlemmer,
så er tiden til at tænke over emner der skal diskuteres og sættes på dagsorden til Generalforsamling.

send mig endelig forslag til dagsordenen.

BESTYRELSESMØDET er d. 17 januar kl 19 på TORVET

mvh Sonja

Kære bestyrelsesmedlemmer,

Nu må vi igen mødes efter vores lagte plan.
Og denne gang med speciel gæst, Ingvard. Da den vellykkede
sommerudstilling bl. a. skal evalueres. Har I flre punkter så bare send
dem med ved tilmelding.

Håber i alle kan denne dag.
Husk lige tilmelding.

Venlig hilsen
Sonja

Bestyrelsesmøde

23 -08-2011 kl. 19.00 på Torvet

Dagsorden:

1. Valg af referent.

2. Godkendelse af referat af 08-03-2011 ( se nedenfor )

3. Opfølgning på lagte plan for året 2011

4. Evaluering af Sommerudstillingen

5. Croquis og andre tiltag næste år

6. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde

 • Januar
 • GENERALFORSAMLING = Februar. ( 4 ugers varsel – forslag 2 ugers varsel )
 • Marts , konstituert og år kalender
 • August

Ref.:………………………………………..

Bestyrelsesmøde 8/3 2011

Dagsorden:

Næste års program.
Hvem står for hvad hvornår?

– Udflugt i august til Fur. Anette planlægger.


Croquis kører til slutningen af april. Jane står som ansvarlig. Vi
tager det sandsynligvis op på programmet igen til efteråret.

-Felix kurset håber vi at kunne lægge til en weekend efter sommerferien. Sonja planlægger med Felix. Kurset køres gennem LOF.

-Vi regner ikke med at arrangere tegnekurser i år, men Sonja undersøger muligheder for et fremtidigt kursus.

– Gedeskæg i uge 25.
Mona og Jane vil blive repræsentanter på
møder med de samvirkende foreninger da de både står for børneaktiviteter
og er i udstillingsudvalget.

– Udstillingsudvalget (Poul,
Ingvard, Mona og Jane) vil holde første møde her i marts og står for at
hverve gamle og nye udstillere.

– Tirsdagsmaleaftener. Jane står som ansvarlig. Hun sørger for at
låse op tirsdag aften og ringer til Mona eller Sonja hvis hun er
forhindret.

Disse var ordene

Kærlig hilsen Jane

Planlagt til 18-01-2011 kl. 19.00 – udsat pgr. rejse

afholdt 15-02-2011

fremmødte Jane, Mona, Anette, Poul og Sonja

Ingen fast dagsorden.
Men bred diskussion om alt hvad der var kommet på sinde året igennem.

Indtil nu har hovedansvar og praktiske gøremål hvilet på formanden. Om det kan siges mange ting og det gjorde vi for at synliggøre problematikken.
Det mundede ud i forslag til uddelegering af forskellige funktioner, så der bliver ligelig belastning på alle medlemmer af bestyrelsen.
Det vil træde i kraft efter generalforsamlingen, hvor valgte bestyrelse konstituerer sig.

Der blev snakket om de forskellige måder vi udstiller på.
– gratis – vi betaler lidt ell. formuer – vi får betaling for at udsmykke virksomheders vægge.
Men blev ikke frustrationen om udnyttelse kontra hjælp til livs!

ref. Sonja
Bestyrelsesmøde

24-8-2010

Dagsorden:

1.
Valg
af referent.

2.
Godkendelse
af referat af 01-03-2010

3.
Opfølgning
på lagte plan for året 2010

4.
Procedure
for ture ud af huset

5.
Forud
planlagte tider for bestyrelsesmøder

6.
Tema
for værkstedsaftener

7.
Evaluering
af Sommerudstillingen

8.
Kunstskole
– efterårssemester

9.
Croquis
næste år

10.
Evaluering
af hjemmeside og Orientering /Referat

11.
Ekstra
udstillinger

12.
Tidspunkt
for næste bestyrelsesmøde
…………………………………………………………………………………………………………………….


REF. FRA BESTYRELSESMØDE

Valg af referent: mona

Godkendelse af referat: god
kent.

Opfølging på lagte plan for året: Frida
Kahloo kommer til efteråret til Ulits foreløbig datoer 21.9 eller
26.10 DET KOMMER I FARSØ AVISEN SÅ VÆR OPMÆRKSOM.


Croquis i
marts var et fint kurs , foreningen betalte 900 kr og kursistene betalte
1/3 . 25 kr pr pers. pr gang.


Akvarel med
Anette starter 8/9 kl 1900 intil videre er det til meldet 7 stk. Man tar
med sig malerting man har og så snakker hun om eventuelt hva man bør købe,
AKVARELPAPIR a 250g anbefaler hun at male på.


Felix
Pedersen: Sonja tar kontakt til Poul og så vil hun maile til Felix om han kunne
tænke sig at holde et kurs, det er interesse for at få ham til at holde et
kurs.


Maledag i
Rosenparken: 15/8 en fin dag for dem som var der at malte og det ble givet
gratis kaffe og kage.

Det kunne
godt ha vært bedre info. om kl.slet, pris, osv. Nestegang infomerer vi på vår
kalender på hjemmesiden.


Sommerudflugt
5/6 på Skovgårds muset blev aflyst da få tilmeldt.


Aros muset
bli ændret til Randers Museet hvor POUL
ANKER BECK er udstilt. Turen laver vi som quidet.
700kr, indgang og kørsel kr. 2 kr pr. km betaler foreningen. Dette er kun
for medlemmer. Jane vil ringe Randers Museum og høre om fasiliteter til at
vi selv tar mad med og spiser der eller hva det koster at købe mad.


Sommerudstilling
i medborgerhusert (som vi hadde malet) har fåt en fin omtale af
borgere i byen og var godt besøgt, det blev solgt både bilder og smykker.

Velkomst talen
med Truls var en god tale som talt bildet og menesket utryk og indtryk
talen kan ses på hjemmesiden.

Det blev
også holdrt foredarag med Lissen Røtkjær som også var et fint
insalg ,blev godt besøgt.

Workshoop
med børnen var også en sucse hvor børnene kunne komme gratis op til vårt
værksted og lave makser eller pynte på vår hjemmelavede krionine ved at lime på
stof og pærler og hva det nu var samlet ind.

Sonja har
fåt lavet en fin tjekliste for møde om sommerudstilling som vi vil bruge
nesteår.


Kunstskolen
det har atltid vært populært blant børnen og fult belg. det vil si 12 til
14 børn siste gang vi havde kunsskolen var vår info. ikke nåd ud så det var
tilfeldig at en forældre hadde hørt at vi hadde kunstskole og hun sms til andre
forældre som hun vist at børnene ville med. Dette reultert i at vi blev en mere
en vi plejer. Vi havde et opløg med en gruppe maling og en gruppe skulptur
dette gik ikke så går da det var noen som ikke hørte efter og grattet med
maling osv. Dette resulterte i at vi havde kun skulptur og fik genomført dette
prosjekt med fernisering, hvor alle sanser skulle bruges det var en fin
fernisering.

Da det har
vært oplevelser hvor man føler at det ikke bliver hørt efter og at det er et
stort arbejde til forbredning lar vi nu kunsskolen ligge og hvile lit.


FORUD
PLANLAGTE BESTYRELSESMØDER: det
har vært et problem da vi ikke på forhonde til hver bestyrelse møde ikke
har aftalt dato så vi har nu besluttet:

GENERALFORSAMLING
= februar. BESTYRELSESMØDE
= mars , konstituert og
år kalender, og august og januar .

BESTYRELSESMØDE
januar 1801-20011 KL 1900.
GENERALFORSAMLING Februar 0802-2011 kl 1900 .

Punkt til
generalforsamling kunstudstilling til sommerudstillingen.
Medlemstallene er fallende, Hvorfor
er det sån, Hva tanker vækker oret Gedsted kunsforenen i folk. skal det være
mære mere planlagte ting, workshoop eller skal en af os på rundgang så
for et oplæg? dette var noget som blev drøftet vi tar dette opp igen
senere.

CROQIS TIL NESTE ÅR. det var det
enighet om at det skulle det vi ser på det og finder en dato.
……………………………………………………………………………………………………………………..


Tjekliste

Sommerudstilling 2010
………………………………………………………………………………………………………………………

Opgave

Tidsfrist

Ansvarlig

Påmindelse
om formøde inkl. huskeseddel

Senest 1
uge før mødet

Formand /
sekretær.

Tage
beslutning om udstillere:
1.kunstforeningens medlemmer
2.inviteredeSonja

Invitationer
sendes til kunstnere / su dato
(samle mails på udstillere)

Starten
af april

Sonja

Samvirkende
Foreninger -Komiteen

Marts-juni-aug-sep.

Sonja Jane Mona

Presse

Valg af
billede og pressemeddelelseskrives senest uge 24

i avisen uge 25

Sonja

Jane

Plakat og
indbydelser/Nyhedsbrev


Uge 23

Sonja

Information
og orientering til udstillere

–førstOphængning
af plakaterSonja Mona

Fordelingsudvalg.

Hvem
udstiller hvor?

– først i
juni

Sonja

Vagtplan
Sonja
(Suss, Ingvard, AnneLise, Jane, Mona, Anette osv.)

Taler til ferniseringen
/ Velkomst


Vær i god tid, den første kan måske ikke

Sonja

Opstilling
af stande

Dagen før ophængning


Sonja
(Ingvard, Mona, Jane, Anne Lise, Gunnar, Poul, …)

Evt. andre
indslag


Vand, vin,
øl, chips og blomster
Sonja Anne Lise Suss

Fremskaffelse
af flere pjecerSonja

MeddelelsesbogSonja

Røde
solgtmærkerSonja

Husk at
tænde lys, når du har vagt.

Afhentning
af kunst
Ophæng
efterlades på krogene

Sidste udstillingsdag ell.efter aftale

Sonja

Nedtagning
af stande
Ophæng
nedtages og bindes på holdere først.
Ophæng på galleriskinnerne nedtages ikke.

Sonja
Ingvard, Mona, Jane, Anne Lise, Gunnar, Poul, …

Evaluering
af udstillingenBestyrelsesmøde

1 – 3 – 2010

 1. Bestyrelsen konstituerer sig
  efter generalforsamling
 2. møde med samvirkende foreninger
  11.marts – finde rep.
 3. generalforsamling i
  Medborgerhuset 1.marts – finde rep.
 4. Annoncering af kurser osv. –
  Lof – kirkebladet – Vesthimmerlandsavis
 5. Afgøre hvilke kurser, foredrag
  og ture vi skal have
 6. leggatuddeling SPARNORD
  (annonce i avisen) – skal vi søge – og til hvad specifikt
 7. Vennepunkt, hvad er gruppens
  standpunkt
 8. Afsked med Erna, der var
  initiativtager til Kunstudstillingen for 11 år siden

………………………………………..

1.
Anette der blev nyvalgt træder ind som
næstformand og øvrige beholder ”gamle” poster.

2.
Jane tager til møde med De samvirkende til
Gedeskægs planlægning.

a.
Af
arrangementer har vi udstillingen, der forløber over 4 dage. Aktivitet for børn
på torvedagen: Workshop med skulptur/kostume oppe i atelieret

b.
Vores revisor Niels Heebøll kommenterede at vi
nok havde penge nok til også at skyde kapital ind til startbeløb for
festlighedernes planlægning. Bliver det foreslået af komiteen har Jane mandat
til at sige ja. Og det er 2000 kr der bliver indbetalt , men bliver
tilbagebetalt efter festen hvis der er overskud. Vi har i flere år fået del i overskudet uden
indskud.

3.
Ved Generalforsamling i Medborgerhuset,hvor Mona , Erna og Sonja deltog, blev det
foreslået at kunstnergruppen kunne hænge billeder op i Bog-cafeen. Først efter
samråd med Lokalhistorisk forening, der indtil nu har haft hævd på ophængning
af gamle fotos.

Der skal over for evt. kunstnere der hænger
op gøres opmærksom at det ikke er for låste døre. Men da alt andet bliver
behandlet godt til hverdag hvorfor så ikke også malerier?

Vi fik ”grønt lys” til at male i Salen!
Medborgerhuset betaler malingen. Lad junletrommerne lyde om arbejdskraft… først
vil Emil Bernhard tale med Dartklubbens medlemmer og foretagendet og om valg af
farver og junglen skal blive eller males over.

EVT. ansøge Punkt om tilskud til skinner og
kroge til huset for at gøre det nemmere også til udstillingen.

4.
Kun foredrag o.l. der skal udbydes offentligt skal
annonceres i Pressen.

5.
Foredrag planlægges om Frida Kahloo eller Edward Munch i April . Der søges om
tilskud fra Lokal Kulturråd.

a.
Kurser er under planlægning og uddelegeret
sådan:

b.
Croquis i marts med kvindelig model. Gebyr for 2
1/2time 450 kr. incl. Kørsel. Det bliver tirsdage da Lissen kun kan de dage. Har kontakt med mandlige modeller, hvis det ønskes. Hver deltager betaler 25 pr gang og
foreningen betaler resten. Sonja aftaler .

c.
Akvarel: Anette Jensen forestår vejledningen 6 onsdage 8-9 til 13-10. 40 kr pr gang. Pr
deltager. Der anskaffes masonitplader i passende mal til akvarel deltagerne
skaffer selv øvrige materialer. Første gang kan enkelte ark købes så
information kan gives om køb første aften. Der mailes information om kurset til
medlemmer og passive medlemmer.

d.
Tilmelding til Anette

e.
Der var enighed om vi ikke ville binde os til en
fast aftale med Lise Skriver Myrtue om kursus løbende over flere år. I stedet
vil Poul prøve at kontakte Felix Pedersen om han vil undervise under LOF evt.
med ekstra betaling. Det bliver til april 2011. Poul aftaler.

f.
Maledag i Rosenparken. Vi mødes d. 15 august, en
skøn sommerdag med staffeli under armen eller tegneblok. Poul står naturligvis for arrangement og der
kommer orientering senere, Følg med i kalenderen her på Sitet.

g.
Sommerudflugten d. 5 juni går ikke til kongens
have! Men royalt er det.. Vi skal besøge Skovgårds Museum i Viborg og se Dr.
Margrethe II – et livsværk. Nyde en
forfriskning i Museumshaven, måske madkurv, vi ser an…

h.
Mange ønskede at komme til AROS, så det ser vi
nærmere på til november. Jane undersøger hvilke kunstnere der udstiller.
Hvordan arrangementet skal forløbe kommer senere på kalenderen.

i.
Sommerudstilling er jo sikker også i år, men vi
planlægger senere. Der sendes indbydelse til alle medlemmer for at opfordre til
at tilmelde sig med nye værker.

j.
Kunstskolen kører igen til april efter påsken. Der
skal være tilmelding til Jane. Vi holder planlægningsmøde d. 8-3 Anette
inviteres med , for at få det på flere
hænder. Vi er inviteret til Løgstør efter påske til et dag eller eftermiddags møde om et
samarbejde med den kommunale kulturskole. Vi skal selv finde datoer.

6.
Der søges
ikke hos SPAR NORD.

7.
Der ændres ikke holdning, så vi bliver ikke en del af styregruppen for Vennepunkt.

8.
Erna bliver inviteret til at være standby ved
planlægning og udførelse af Udstillingen.
Og må nyde en flaske vin fra os, som tak for tro tjeneste over 10 år.

Ref.: SonjaGedsted Kunstforening, Bestyrelsesmøde 4.8.09


1) referatet
godkendt

2) Sommerudstillingen
i medborgerhuset: Folk er kommet med positive tilkendegivelser.

Vi fik en god arbejdsgang med at
stille vægge op og næste år bliver det nemmere at stille op, da vi har fået lov
til at opmagasinere væggene i udstillingslokalet. Den øverste etage i
medborgerhuset kan ikke bruges af handicappede. Vi vil stille forslag om at
huset søger fonde til anskaffelse af lift/elevator (evt erstatte madelevatoren)
Der mangler desuden cykelstativ til brugerne (bla juniorklubben)


Der er kommet nyt lys op i
køkkenet Doneret af Hessellund, sat op af Sonja og Jens


Missionshuset er solgt til (endnu
ukendt) dame fra Gedsted, så vi regner ikke med at komme til at udstille der
igen.


3) Ninni Gjessing var optaget
2.9. Datoen for arrangementet er flyttet til 3.9. afgang fra torvet 18.3. Sonja sender mail til
medlemmer.


Akvarel på Fur fre/lør 11/12. 9.
Underviseren skal have 300kr i timen. Vores forslag er at lægge timerne fre 16
– 21 og lør 9 – 11 og igen 14 – 17 evt med udflugt til bryghuset i pausen.

Campingpladsen har hytter til
leje og evt rum vi kan male i. Poul finder ud af pris herpå i denne uge, så der
snarest kan mailes til aktive passive medlemmer og laves nyhedsbrev på nettet
og til brugsen og torvet.


Randersudflugten aflyses. Måske
vil maj være et bedre tidspunkt.


Kunstskole for børn skal
planlægges. Mona Sonja og Jane mødes Tirsdag aften.


4) Kunstforeningen kan få en
stand til julemessen næste år hvor vi informerer deler

foldere ud og tegner
medlemskaber. Enkelte medlemmer opfordres til selv at få en stand og sælge
malerier m.m.


Der er almindelig stemning for at
1 medlems møde. Generalforsamlingen , er nok. Referat herfra sendes til aktive
medlemmer.


5) Fremover lader vi blanketter/
kvitteringer sidde i hæftet i nummerorden, så vi er sikre på ingen bliver væk.


Nye medlemmer får vedtægter og
medlemslister tilsendt (mail)


6) Sonja er i gang med at forsøge at få os med i
turistbrochurer. Poul vil tage en lille brochure om vesthimmerlands kunstnere
og kunsthåndværkere med til hende.


Der kommer en hjertestarter i
medborgerhuset. Der vil blive afholdt kursus så så mange af husets brugere som
muligt vil kunne anvende den.


I vil gerne have en repræsentant
med på næste generalforsamling i medborgerhuset og fremføre foreslag til maling
af salens loft, cykelstativer, handicapvenlighed …og flere nøgler.


Bestyrelsen planlægger ekskursion
onsdag 12.8. til skive for at få inspiration til skulpturer.


ref. Sonja

Bestyrelsesmøde

20 april 2009


Poul – Erna – Jane – Mona – Sonja


1. Konstituering efter valg på
generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig ved at alle beholder samme
post .


2. Endelig valg af kurser og
undervisere.efter forslagene fra generalforsamlingen er type og tid
ca fastlagt.croquis tegning …19 – 21 feb/marts 2009 Mona står for kontakt til model .uden LOF regiacryl maling med Eva Jessen. .Eva J takker nej.
Sonja finder anden underviser. 3×3
nov..jan.akvarel ……Poul arrangerer weekendtur til Fur Jættestuen
sept.Kunstskolen.. 2 hold i uge 39-40-41-43-44 torsdage kl. 16-183
Udflugten


Jættestuen på FurGalleri Gaio Randers Mona kontakter Britt Lundby sætter et
program sammen. for medl + passive medl. Kør sammenKunst uden rammer i NibeGalleri Bryrup


4
Udstillingen til Gedeskæg


Kunstudvalg……som det plejer ………alle hjælper tilHvor …Erna undersøger
Missionshus eller MedborgerhusUdstillere…Kursister og medlemmer evt. annonce


5
Regler i Atelieret


Rengøring
Sonja og Erna tager rengøringen 2. uge (hver 1 gang om måneden)Opbevaring af
kunstværker …….Sonja spørger Emil om muligheder

Ref. Sonja
 

Bestyrelsesmøde

02-12-2008

Kl. 19.00 i Medborgerhuset.


Fremmødte: Erna, Jane, Mona og Sonja

Fraværende: Poul


Emner:


Jeg har Fået
invitation fra Vennepunktet med ønske om at Kunstforeningen bliver integreret i
styregruppen fra september 2009

(vedlagt invitationen fra Erik Kragelund)

det vil jeg gerne drøfte godt igennem med jer.

Det giver et gevaldigt skulderklap til vores lille forening
.


Lad os mødes og diskutere.

———————————————————————————————————————-


Referat fra mødet.

Vi prøvede at opstille fordele og ulemper ved at deltage i
styregruppen.

Fordele.


 1. Nu
  har vi været med i arrangement omkring Gedeskægsfesten i 10 år. Fordelene ved det
  har været sommerudstillingen, -udgifter betalt af Gedeskægskomiteen
  og tildelt overskud flere
  gange.
 2. Atelieret
  i Medborgerhuset kom på tale (Søren P Johansen) ved en af udstillingerne,
  hvor vi måtte sande vi ikke kunne samle penge til køb og drift af Det
  gamle Missionshus.

Ulemper.

a. Det
var lidt svært at se mulighederne her. Vi er i forvejen en lille gruppe spredt
uden for byen også, så logikken med at
være med i et lokalt råd er ikke indlysende.

b. Vi
må regne med at skulle bruge en del tid og opmærksomhed på VennePunktets
arrangementer. I forvejen har vi arbejde med : kurser, kunstskole , kommende
udsmykning, udflugter, film, foredrag og Vi skal jo
male…….!


Konklusionen blev at vi gerne vil deltage som observatører
og så sætter vi det på som punkt til generalforsamlingen til januar 2009, og
tager det derfra.


Ref.

Sonja


Med venlig hilsen

Sonja
Bestyrelsesmøde 08-09-08

Fremmødte:

Poul Spanggård – Mona Damm – Jane Bonnerup – Sonja Feldt
Pedersen

Punkter
der blev drøftet:

1. Kunstudvalget: Erna og Sonja

Efter 10 år med ansvaret for planlægning kunne jeg for min
del tænke mig lidt aflastning. Det kastes nu ud til eftertanke, så ser vi hvad
der sker. Udstillingen skal vare ved


2. Udflugt til Kirsten Kjærs
Museum.

Vi besluttede at turen skal finde sted 27-09-08 med afgang
kl. 10.00 fra Torvet.

Det
bliver for medlemmer – passive som aktive. Tilmelding 22-09-09. Pris: 50kr.

Der
bliver arrangeret kør sammen. Hver medbringer ret til sammenskudsfrokost.

Invitation
med mail eller brev, samt Nyhedsbrev på hjemmesiden.


3. Kunstskole for børn .

5 gange 16.30-18.00
pris 200kr. , materialer giver Kunstforeningen. Der males på karton.
Hvis der ønskes lærred er det til egen betaling. Vejledning gives af Mona, Jane
og Sonja, der ikke modtager betaling.


4.
Møde i Samvirkende Foreninger 25-09-08

Erna, Mona og evt Jane møder op.


5.
Skulptur / Udsmykning ved Anlægget.

Vi besluttede at alle medlemmer kan lave et oplæg hver
især.

Der vil så blive et
Visionsmøde – Udvælgelse, hvor Doris Lauridsen fra Beboerforeningen kan være
til stede og give orientering om hvad Vesthimmerlands Kommune ønsker,
henholdsvis vil yde af tilskud. Desuden skal jeg høre nærmere hos Erik, der vil
sponsorere beton om hvor meget han har mulighed for at ændre på formene. Der
vil blive kaldt ind til et medlemsmøde.


Ref.: Sonja


Bestyrelsesmøde

d. 25 – 03 – 2008 hos Sonja

Til stede var Poul
Spanggård, Mona Damm, Sonja Feldt og Erna Porskjær

1.
Gedeskægsfesten fra 19/06 – 22/06

a.
Vi satser
på at kunne leje missionshuset, Erna spørger Ole andersen.

2.
Udstillere

a.
Sonja spørger medlemme samt tidl. Kursusdeltagereom
at udstille – vi skal have tilbagemeldinger inden 1/5. Vi spørger Felix
Pedersen om han evt. vil være med. Har lovning på silketørklæder fra Ålestrupgruppen
ved Ruth Adsersen. Forventer glas fra Karen Margrethe Larsen. Anette Jacobsen
samt flere om de vil udstille sten. Uklart men ønskeligt om vi kan finde keramike,
samt evt. en smykkemager.

3.
Angående foredragsaften med Felix Pedersen
aftalte vi at mødes på Torvet i vores lokale tirsdag d. ¼ og lave omtle og
annonce osv. . Poul taler med ham om evt. emne / titel på foredraget.

4.
Diskussion om kunstkalenderen, Poul havde nogle
eksemplarer med – han vil undersøgepriserpå at få lavet kopier i
ungdomsklubben. Vi var nok mest stemt for at droppe projektet, tror ikke på der
kan blive solgt ret mange, men vi tager stilling senere.

5.
Forslag til kursusprogram til folderen.

a.
Gudrun Elisabeth Kjær Løgstær – evt.
weekendkursus i september/oktober

b.
Eva Jessen 3 gange i november samt 3 gange i
jan/feb.

c.
Sonja undersøger

6.
Ang. Udsmykning i byen – vi aftaler en dag hvor
vi kan se på betonblokke hos cementstøberen . derefter kan der laves skitse til
portene ved hallen.

Ref. Erna Gedsted d. 26-03
Bestyrelsesmøde

på Torvet 17 – 01 –08


Til stede Sonja,
Poul, Lene, Jane og Erna.

1.
Fastlæggelse af dato for generalforsamling.

a.
26 – 02 – 08

b.
På valg: Erna Porskjær, Poul Spanggård, Lene
Bertelsen.

c.
Bent Clausen er udtrådt af foreningen, derfor
skal der vælges en suppleant.

2.
Orientering til medlemmerne om betaling af
kontingent.

a.
Sonja’s skrivelse til medlemmerne ang. Betaling
af kontingent blev godkendt.

3.
Udstillingens 10 års Jubilæum

a.
Skal markeres – forslag ønskes ved
generalforsamlingen.

4.
Der skal laves en ny folder. Hvad skal vi have
af kurser og udflugter ?

a.
Eva Jessen

b.
Forslag – foredrag med evt. Felix Pedersen

c.
Evt. lave kalender med malerier fra egnen –
lanceres som postkort til udstillingen.

d.
Evt. udflugt til andre grupper: Rammen i Nibe –
Eva Jessen

e.
Foredrag af Jane Bonnerup om Nolde

Ref. Erna


Bestyrelsesmøde

15 – 05 – 2007

 1. Gedeskægsfesten
 2. Valg af kasserer
 3. Fonde………………………………………..

1)
Gedeskægsfesten.

a)
Udstilling holdes i missionshuset – Erna
aftaler.

b)
Onsdag hænge op kl. 16.00-18.00

c)
Udstillere: medlemmer, kursister og undervisere.

d)
Åbningstale: Erik Kragelund ( Niels Heebøll)
Erna aftaler.

e)
Traktement: vin, snacks /engangskrus

f)
Fernisering kl. 16.00-18.00 torsdag.

g)
Torvedag fredag .

(1)
Kendte maler : Pia Nielsen – Kåre Egholm –
Mogens Kristensen – Poul vejleder.

(2)
Kunstnere på Torvet –
åbent atelier , medlemmer maler ( billeder hænges op tirsdag kl.19.00)

h)
Lørdag

(1)
Tegnekonkurrence kl. 11.00-15.00 (Anette og Tove )

(2)
Borde og stole fra hallen /
papir og farver. (Tove spørger Peter)

(3)
Kl. 14.00 bedømmelse af Margit Høvring ( Sonja
spørger Margit)

i)
Søndag

(1)
Aktion kl. 16.15
( Kragelund og Heebøll)

(2)
Præmieuddeling kl. 16.15 ( Anette )

2)
Valg af kasserer

a)
Jane Bonnerup

3)
Fonde

a)
Afslag fra Nordea, SparNord, Kulturåd.

(1)
Opfordret til at søge igen fra kulturråd,
offentligt arrangement.

Forslag: foredrag i vennepunkt, udsmykning af byen eks. Vægmaleri: fra
fjorden, vægmaleri som frise på Torvet med historisk emne.


Ref. Sonja
Bestyrelsesmøde

13-03-07

Jane , Erna,
Sonja – opfordret: Anette Jensen –
fraværende: Lene og Poul + suppleant Tove

Gedeskægsarrangement

1.
Kunstudstilling

a.
Udstillingssted: 1.prioritet er missionshuset 2.
er Medborgerhuset

b.
De samvirkende vil gerne have udstillingen op
til hallen for at tiltrække publikum til øvrige arrangement. Det skulle så være
i 2 mødelokaler.

i.
Peter er kontaktet og han skal bruge lokalerne
selv.

c.
Udstillere: kunstnergruppens egne medlemmer og
kursister fra det første år. Jeg har adresserne og tlf.nr. så der skal ringes
til den enkelte. Derudover vurderes der om der skal inviteres anden form for
kunst: keramik, glas, filt ect.

2.
Kunst på Torvet

a.
Fredag 22-05-07:
kl. 14-17.00

b.
Følge Anettes erfaring og ideer til kunst på
torvet

i.
Anette, Anne Lise, Poul, Mette, Tove, Jane og
Sonja maler på Torvet

ii.
Aftale med handelsstandsforeningen med stand. (
Sonja)

3.
Forslag til kendte maler på torvet: Søren P.,
Per Bisgård,John Jensen, Kåre Egholm, Jens Hove..

a.
Tema ( kun forslag ): samarbejdets kunst!

4.
Malerkonkurrence Lørdag 23-05-07 kl. 11-15.00
– for børn .

a.
aldersgrupper 2-4 og 5-8 og 8-12 og 12 – 15 år.

b.
Hvor?
Mødelokalet, Anettes telt? Aftale
med komiteen hvor vi kan være.

c.
Præmier 1-2-3 præmier til hver aldersgruppe.

d.
Erna spørger SparNord om gave.

5.
Søndag

a.
Konkurrencens vindere

b.
Auktion over Kendtes malerier.
…………………………………………………………………………………………………..

Folder

1.
Folder føres ajour når kurser osv. Er fastlagt

Medlemskort / dagsdato sedler for kontingent

1.
jeg laver medlemskort – aktiv og passiv for alrid
at have dem her oppe ved arrangementer og kunne tegne nye medlemmer.

6.
Opkrævning af kontingent: Erna og jeg deler
antal mdl. Og går rundt og opkræver.

7.
Fonde

a.
Jeg søger: Spar Nord, Nordea, Lokalt Kulturråd

8.
Udflugter arangerer vi når der er interesse for
det.

9.
Filmaften: Jane undersøger hvilke DVD’r der er
på biblioteket

10.
Kurser

a.
Jeg undersøger hos forskellige kunstnere og
prøver at lave års program – i folderen også

b.
Forslag: Eva Jessen 2 x aften for medlemmer –
Abstrakt maleri

c.
Weekend / sommer Birthe Kjærsgård – acryl maleri

d.
6 x aften 2008 forår Tatiane Verity – klassisk
tegning

e.
8 x aften Lise Skriver Myrthue – abstrakt maleri

Ref. Sonja

Bestyrelsesmøde

01 – 08 – 2006

Lene, Erna, Sonja fraværende Poul og Margit

1.
Siden sidst

2.
Maledage

3.
Rengøring

4.
persienner

5.
aktiviteter

………………………………………..

1)
Siden sidst.

a)
Margit trådt ud af bestyrelsen, Malene kaldt ind
som suppleant.

b)
Ole andersen foreslår at vi køber
Missionshuset!- eller lejer.

c)
Ikke betalt for leje af missionshuset til
udstillingen endnu.

d)
Antal besøgende på udstillingen ca 270 -300
personer.

2)
Maledage.

a)
Maledage
tirsdage 19-22 – turnusplan mailes.

3)
Rengøring

a)
Medborgerhusets bestyrelse har et krav med
gulvvask 1 gang pr. uge og vinduer 1 gang pr. måned.

b)
Bestyrelsen har bestemt at deltagerne om
tirsdagen sørger for gulvvask og pudse vinduer ( efter husets regler )når
maleriet er færdigt .

c)
Redskaber og rengøringsmidler er i rengøringsrummet.

4)
Persienner

a)
De er bestilt på Gedsted Byggemarked

5)
Aktiviteter

a)
Kurser for LOF og evt. kunstskole for børn

b)
Udstilling når der sker noget i byen – jul –
kulturaften – evt. julekort – maleri
– børn maler selv..

6)
Eventuelt

a)
Julefrokost

b)
Hver laver sin ret

Ref. Sonja


Bestyrelsesmøde

23-05-06


1) Udstilling Gedeskæg d.22-25/06/06

2) Deltager: Lene Bertelsen, Erna,
Sonja, Poul, Afbud fra Margit.

a) Kunstudvalg.Erna, Malene, Ulla, Sonja

( Malene og Ulla meldte fra)

Gæsteudstillere, FOTO 10 stk. a’ 70×90
talsmænd: Ejnar Brandt, Robert Elkjær, Børge Børresen, Suss Larsen

Inviterede
gæsteudstillere: Eva Jesse, Tatiana,Gudrun Kjær, Annette Andersen, Susanne
Camille Petersen

GedstedKunstnergruppe

Velkomsttaler: Doris
Lauritsen – Gav gave, 2 bøger om kunst.


ref. Sonja


Bestyrelsesmøde

18-04-06

1) Reception i nyt atelier

Champagne –
cider – appelsinjuice

Snaks –frugt
– bananer, druer, pærer, orangestænger, staniol

Blomster,
(Karin)

Mødes alle
kl. 14.00 – handle og arrangere.

Champagne
til alle gæster

Velkomst
Sonja

Søren P.
(Heebøll)

SparNord,
overrække tilskud.

ViborgStiftFolkeblad
skriver artikel, selv tage fotos, sende mandag med tekst.

Fællesmaleri
70×90 /. 3 flag Plakat: Hurra, indvielse af atelier / Poul 60kr

Acrylmaling
– spandelåg / Sonja

25 stk
vedtægter + opslag Sonja

Udstilling:
Poul, Margit, Åse, Lene, Sonja – ophæng på fredag.

ref. Sonja


Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.